Nasz znak: RGP 72241- 17/2010                               Ostróda, 18 stycznia 2010r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.W dniu 08 stycznia 2010 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 129/4 o pow. 0,8100 ha, położonej w obrębie i miejscowości Naprom.

 

2.Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 21549.

 

3.Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

4.Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 25.740,00 zł /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych/.

 

5. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 26.000,00 zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych/.

 

6.W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Paweł Porucznik.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 18 stycznia do 26 stycznia 2010r.

 

 

Nasz znak: RGP 72241- 29/09                                        Ostróda, 18 listopada 2009r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, uchwały zarządzenie Wójta Gminy Ostróda Nr 94/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie i miejscowości Naprom, oznaczonej jako działka Nr 129/4 o pow. 0,8100 ha.

 

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 21549 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Działka przeznaczona do sprzedaży zlokalizowana jest na terenie wsi Naprom. Naprom jest niedużą wsią położoną w gminie Ostróda przy drodze prowadzącej do Dylewskich Gór 12 km od Ostródy. W miejscowości znajduje się sklep oraz kościół i wieś jest skomunikowana siecią komunikacyjną PKS. Działka będąca przedmiotem wyceny zlokalizowana jest bezpośrednio przy zabudowie siedliskowej wsi Naprom i ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej gruntowej. Do działki prowadzi droga gruntowa utwardzona.

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest na cele rolne, granica otuliny Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Działka niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą. Ziemia niskiej klasy bonitacyjnej - PsV i N.

 

Żadna osoba fizyczna ani prawna nie złożyła wniosku o nabycie przedmiotowej nieruchomości tytułem przysługującego jej pierwszeństwa, stosownie do przepisu art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 25.740,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych). Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

 

Zgodnie z § 14 ust. 3, cytowanego na wstępie rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj.: nie mniej niż 260,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 08 stycznia 2010 r. o godzinie 9 00 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - byłe koszary.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 2.000,00 zł w terminie do dnia 06 stycznia 2010r. włącznie w kasie UG Ostróda lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka za zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Naprom.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Naprom, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 24 listopada 2009 r. do 4 stycznia 2010 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 24 listopada 2009r.

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 24.11.2009, ostatnia aktualizacja: 18.01.2010, odsłon: 1 148


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682833
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości