Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej na zadanie pn. „Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gm. Ostróda.”

 

 

Ostróda, 2 kwietnia 2012

IGK.271.4.2012

Dotyczy:Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Pietrzwałd,Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gm. Ostróda

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

Pytanie1.

W przedmiarach dotyczących świetlic: Wysoka Wieś, Pietrzwałd i Idzbark brak zamieszczonego wykazu stolarki okiennej i drzwiowej z zaznaczeniem ich funkcji, kolorystyki i rodzaju przeszklenia.

 

Odpowiedź: Stolarka okienna PCV : kolor biały, profil minimum 5-komorowy, U szyb =1,0 W/m2K. Stolarka drzwiowa aluminium: kolor ciemny brąz, ocieplone. Kierunek otwierania stolarki okiennej i drzwiowej zaznaczono na załączonych rzutach ścian poszczególnych świetlic(patrz www.bip.gminaostroda.pl, przetargi...)

 

Pytanie 2.

W przedmiarach dotyczących świetlic Wysoka Wieś, Pietrzwałd i Idzbark w pozycjach: Obsadzenie prefabrykowanych podokienników brak wymiarów (długość i szerokość) oraz rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane. Brak tez podanej szerokości podokienników z blachy ocynkowanej.

 

Odpowiedź: parapety wewnętrzne: PCV w kolorze białym, szerokość 25cm, długość parapetu = szerokości okna, parapety zewnętrzne: z blachy ocynk, o szerokości Idzbark - 15cm, Pietrzwałd - 25cm, Wysoka Wieś - 25cm

 

Pytanie 3.

W przedmiarze świetlicy Wysoka Wieś: poz. 2.2 i 2.3 – Wykucie bruzd i obsadzenie nadproży prefabrykowanych –proszę o wyjaśnienie czego dotyczą te pozycje. Jeżeli dotyczy to wykonania otworów na murze to brakuje pozycji dotyczących wykucia tych otworów, ich wymiarów i ilości.

 

Odpowiedź: poz. 2.2 i 2.3 przedmiaru robót świetlicy w Wysokiej Wsi dotyczą wykonania bruzd i osadzenia nadproży prefabrykowanych nad istniejącymi otworami w celu ich wzmocnienia.

Grafika

 

 

 

Ostróda: Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gm. Ostróda


Numer ogłoszenia: 88270 - 2012; data zamieszczenia: 21.03.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty świetlic wiejskich w miejscowościach: Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Reszki, Idzbark, Ostrowin gm. Ostróda.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: Część 1. świetlica w Pietrzwałdzie: - naprawa ścian zewnętrznych przed ociepleniem - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wyprawą elewacyjną - 293,87m2 - częściowa wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - malowanie obróbek blacharskich - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV - 45,98m2 - wymiana stolarki drzwiowej z drewnianej na aluminium - 5,15m2 - wykonanie opaski betonowej - 16m2 - obłożenie schodów elementami lastryko - 6m2 Część 2. świetlica w Wysokiej Wsi : - wymiana pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną wraz z obróbkami blacharskimi i naprawą konstrukcji - 129,28m2 - naprawa ścian zewnętrznych - przemurowanie pęknięć i osadzenie nadproży - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 5cm wraz z wyprawą elewacyjną na powierzchni 161,04m2 - wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV - 7,66m2 - wymiana stolarki drzwiowej z drewnianej na aluminium - 2,2m2 - wykonanie opaski z kostki POLBRUK - 39,2m2 Część 3. świetlica w Reszkach: - naprawa konstrukcji dachu drewnianego - 16,8m2 - krycie dachu papą - 400,76m2 - renowacja obróbek blacharskich / czyszczenie i malowanie / - 24,4m2 - wymiana rynien - 72,8mb - wymiana rur spustowych - 26,5mb - wymiana obróbek blacharskich - 22,5m2 Część 4. świetlica w Idzbarku: - wykonanie pokrycia dachu styropapą - 225,97m2 - częściowa wymiana obróbek blacharskich - 35,18m2 - przemurowanie kominów - 1,1m3 - naprawa tynków zewnętrznych - 6,5m2 - wymiana rur spustowych - 4mb - wymiana rynien - 9,3mb - wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV - 22,75m2 - wymiana stolarki drzwiowej z drewnianej na aluminium - 6,7m2 Część 5. świetlica w Ostrowinie: - wymiana podłogi z drewnianej na terakotę - 98,8m2 - przygotowanie ścian i ich malowanie - 172,19m2 - malowanie sufitów - 119,3m2 - ocieplenie ściany zewnętrznej styropianem grub. 8cm wraz z wyprawą - 54m2 - wymiana rynny - 19,7mb - wymiana rur spustowych - 9mb - wymiana opraw oświetleniowych w sali - 6 szt Roboty należy wykonać zgodnie z, STWiOR (załącznik nr 1 do SIWZ) i przedmiarami (załącznik nr 2 do SIWZ) 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne świetlice (części zamówienia) 4. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części, zgodnie z dokonanym wyborem . 5. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o ofercie rozumie się przez to ofertę częściową składana przez Wykonawcę na część zamówienia zgodnie z podziałem określonym w ust. 1..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie prezyzuje tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie wg. metody spełnia,nie spełnia.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze i zakresie robót; o wartości co najmniej 30 000 złotych brutto. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia,nie spełnia.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie wg. metody spełnia,nie spełnia.

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: - kierownik budowy- uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie i dokumenty wg. metody spełnia,nie spełnia.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie wg. metody spełnia,nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do wypełnionego formularza ofertowego należy ponadto dołączyć: 1. Parafowany wzór umowy 2. Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony osobno dla każdej części (świetlicy) 3. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumentacja: SIWZ, STWiOR, Przedmiary robót - dokumenta skompresowany w formacie *.zip

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 21.03.2012, ostatnia aktualizacja: 17.04.2012, odsłon: 1 248


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209786
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości