Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Starszy referent ds. technicznych w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

 

Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Sylwia Dąbkiewicz zamieszkała w Ostródzie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Wybrana osoba spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i znajomością przepisów prawa wymienionych w ogłoszeniu.

 

17 luty 2010 r.

Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

Jan Waldemar Ignaczewski

/data, podpis osoby upoważnionej/

 

 

Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

STARSZY REFERENT DS. TECHNICZNYCH
W ZAKŁADZIE OBSŁUGI KOMUNALNEJ W OSTRÓDZIE

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ukończył 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych,

c)      nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią oraz posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

d)     posiada wykształcenie wyższe techniczne (inżynieria sanitarna, ochrona środowiska, budownictwo) i co najmniej 2 letnią praktykę na podobnym stanowisku,

e)      znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska,

f)       znajomość ustawy Prawo wodne,

g)      znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków,

h)      znajomość ustawy o odpadach.

  1. Wymagania dodatkowe:

a)      praca w zakładach wodociągów i kanalizacji lub zakładzie komunalnym na podobnym stanowisku

b)     znajomość kodeksu pracy,

c)      obsługa komputera, Internetu, urządzeń biurowych,

d)     obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      sporządzanie i wydawanie warunków technicznych

b)      rozliczanie czasu pracy pracowników i sprzętu,

c)      sporządzanie kosztorysów i wyceny robót,

d)     sporządzanie sprawozdań,

e)      naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

f)       prowadzenie ewidencji odpadów,

g)      obsługa klientów, przyjmowanie zgłoszeń awarii, skarg i wniosków.

h)      prawidłowe, rzetelne i terminowe opracowywanie informacji, sprawozdań
i wniosków z zakresu prowadzonych spraw.

  1. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)     życiorys - curriculum vitae z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c)      oryginał kwestionariusza osobowego,

d)     kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,

e)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie /ksero dyplomu lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów/,

f)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

g)     oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,

h)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zakładu lub pocztą na adres Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Starszy referent ds. technicznych w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie w terminie do dnia 15 lutego 2010 r., godz. 15.00

 

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie w dniu 16 lutego 2010r.  o godz. 800.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 676 07 93.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminaostroda.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w Zakładzie Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

Sporządził/a: Marta Matyla
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.02.2010, ostatnia aktualizacja: 17.02.2010, odsłon: 1 814


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558979
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości