Ostróda, 16 kwietnia 2015r.
ZP.271.5.2015.
 
Tablica ogłoszeń, strona internetowa zamawiającego
 
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda”
 
 Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907. ze zm. ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda” wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane ,,MAX-BUD” Sp. z o.o., Ul. Kolejowa 27, 13-100 Nidzica za cenę ofertową brutto 1.845.000,00 . Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane ,,MAX-Bud” Sp. z o.o., Ul. Kolejowa 27, 13-100 Nidzica uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (80pkt. Kryterium cena, 20 pkt. Kryterium okres gwarancji) i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto ważne oferty złożyły firmy:
 
 
l.p.
Wykonawca
Cena ofertowa brutto
 Okres gwarancji
Łączna ilość punktów
(kryterium cena+ kryterium okres gwarancji)
1.
Zakład Ogólno-Budowlany
Piotr Buczkowski
14-107 Gierzwałd 22E
 
1.874.518,06zł
Gwarancja 60 miesięcy
98,74
(78,74+20,00)
 
3.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
,,EKOBUD” Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 8
14-100 Ostróda
 
2.057.867,80zł
Gwarancja 60 miesięcy
 
91,72
(71,72+20,00)
4.
DARBUD s.c. Tomasz Frenszkowski
Dariusz Jarmołowicz
ul. Diamentowa 7a
10-698 Olsztyn
 
 
 
2.385.257,93zł
Gwarancja 60 miesięcy
 
 
81,88
(61,88+20,00)
5.
Lider Konsorcjum Firma Handlowo-Usługowa TURHEN
Ul. Ziemowita 6F
14-200 Iława
 
2.630.080,41zł
Gwarancja 36 miesięcy
 
68,11
(56,11+12,00)
6.
Przedsiębiorstwo Robót Ogólnobudowlanych ,,ELEKTROINSTAL”
Adam, Jarosław i Piotr Krzemińscy Sp.J.
Ul. Paderewskiego 3B
14-100 Ostróda
 
 
1.992.343,87zł
Gwarancja 60 miesięcy
 
 
 
94,08
(74,08+20,00)
7.
ZUH SŁAW-BUD Sławomir Strzałkowski
Owadów 93
26-631 Jastrzębia
 
2.029.060,12zł
Gwarancja 60 miesięcy
 
92,74
(72,74+20,00)
 
Ostróda, 1 kwietnia 2015r.
ZP.271.5.2015.
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda”
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.
Pytanie 1: Należy wykonać montaż głowic termostatycznych do istniejących zaworów, czy należy wykonać wymianę istniejących zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi ? Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź: Zwierzewo - instalacja c.o. podlega wymienianie na nową wraz z zaworami z głowicami termostatycznymi. Na pozostałych obiektach - wymiana starych zaworów na zawory z głowicami termostatycznymi.
Pytanie 2: W kotłowni na opał stały w szkole Zwierzewo układ zamknięto naczyniem przeponowym - nie jest to rozwiązanie prawidłowo techniczne. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź: Zgodnie z polskim prawem Norma PN-B-02414:1999 i europejskim EN 12828 (2003) oraz znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56/2009 poz. 461), z dnia 7 lipca 2009 r., kotły na paliwa stałe do 300kW, takie jak węgiel, drewno, pelet itp. mogą pracować w układach otwartych lub zamkniętych, po spełnieniu określonych warunków odnośnie odprowadzenia nadmiaru ciepła. Zaprojektowany kocioł wg wytycznych producenta oraz zgodnie z powyższymi przepisami może pracować w układzie zamkniętym jak w projekcie. Dopuszcza się zastosowanie naczynia otwartego przez Wykonawcę po przedstawieniu obliczeń doboru naczynia wzbiorczego otwartego i przedstawieniu rozwiązania projektowego montażu.
Pytanie 3: Kocioł ma moc 75kW czyli podlega rejestracji w UDT - czy kocioł posiada dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego?
Odpowiedź: Kocioł nie posiada dokumentacji UDT. Wykonawca zobowiązany jest dokonać niezbędnych odbiorów, w tym odbioru kotła przez UDT koniecznych do prawidłowego funkcjonowania wykonanej instalacji przed przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego.
Pytanie 4: W dokumentacji brak doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotła. Prosimy o uzupełnienie informacji.
Odpowiedź: Poniżej dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła.
1. Dobór zaworu bezpieczeństwa dla kotła
Największa trwała moc cieplna kotła N=75kW
Ciśnienie początku otwarcia ppo=0,25 MPa (2,5bar)
Ciśnienie zrzutowe p1=1,1 x 0,25MPa=0,275MPa
Ciepło parowania wody przy ciśnieniu p1=0,275MPa = 2140kJ/kg
m = 3600 * 75 / 2140 = 126,2 kg/h
Dobrano wstępnie zawór bezpieczeństwa firmy SYR typu 1915 o średnicy króćca wlotowego 1” , średnicy gniazda zaworu dolotowego d = 20mm , ciśnienie otwarcia 2,0 bar.
A = (3,14 * 202) / 4 = 314,0
m = 10 * K1 * K2 * α * A * (p1 + 0,1), [kg/h]
m = 10 * 0,53 * 1 * 0,35 * 314 * (0,275 + 0,1) = 218,4 kg/h > 126,2 kg/h
Warunek został spełniony dla tego zaworu.

 

Ostróda: Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda
Numer ogłoszenia: 64110 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe w zakresie: Zwierzewo - szkoła podstawowa: - docieplenie ścian zewnętrznych budynku - docieplenie stropodachu styropapą - wymiana stolarki drzwiowej - wymiana instalacji c.o. i c.w.u. - modernizacja kotłowni Brzydowo - szkoła podstawowa: - docieplenie ścian zewnętrznych (nowej części budynku) - wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki drzwiowej - montaż głowic termostatycznych na instalacji c.o. Tyrowo - szkoła podstawowa: - docieplenie ścian zewnętrznych budynku - docieplenie stropodachu styropapą - wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki drzwiowej - montaż głowic termostatycznych na instalacji c.o. Szyldak - szkoła podstawowa: - docieplenie ścian zewnętrznych budynku - docieplenie stropodachu styropapą - wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki drzwiowej - montaż głowic termostatycznych na instalacji c.o. Pietrzwałd - przedszkole - docieplenie ścian zewnętrznych budynku - docieplenie stropodachu styropapą - wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki drzwiowej - montaż głowic termostatycznych na instalacji c.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa (załącznik nr 8 do SIWZ), przedmiary robót (załącznik nr 9 do SIWZ), STWiOR (załącznik nr 10 do SIWZ), Zestawienie robót i kosztów zadania (załącznik nr 11) O ile w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.44.30.00-4, 45.42.11.30-4, 45.33.11.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 1. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 W tytule przelewu należy umieścić informację: Wadium - przetarg - Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie oryginału w odrębnej kopercie. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia,nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować wykonanie, tj.zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej jedno zadanie o podobnym charakterze i zakresie robót o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia,nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie wg. metody spełnia,nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia niżej wymienionych funkcji: Kierownik Budowy - minimalne wymagania -5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy -Wykształcenie wyższe lub średnie -Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania -5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik robót sanitarnych -Wykształcenie wyższe lub średnie -Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wodociągowych Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia,nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 2.000.000 zł (dwa miliony złotych). W przypadku wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia,nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za najważniejsze roboty Zamawiający uzna roboty budowlane niezbędne dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt.2 SIWZ.Wykaz powinien być sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Dowody dotyczące robót wymienionych w w/w wykazie, określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć: 1. Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ., 2. Kosztorys ofertowy uproszczony - sporządzony na podstawie przedmiarów oraz załączników do SIWZ. 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy w układzie kwartalnym 4. Zestawienie robót i kosztów zadania Załącznik nr 11 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - okres gwarancji - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy:Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach: 1. zmiany terminu: 1) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 2) wstrzymaniem robót przez zamawiającego, 3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 4) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 5) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 7) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2. Inne, w następujących przypadkach: 1) Wystapienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 3) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4) Zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę według postanowień § 13 umowy. 5) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego; 6) W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda II piętro pokój 311.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Dokumentacja
 
Załączniki w formacie edytowalnym

Data przekazania do publikacji: 23.03.2015r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.03.2015, ostatnia aktualizacja: 16.04.2015, odsłon: 2 237


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097663
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości