Nasz znak: RGP.6840.24.2014
Ostróda, 15 grudnia 2014 r.
 
Informacja
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. W dniu 05 grudnia 2014 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej - działki nr 66/9 o pow. 4,5100 ha i działki 75/13 o pow. 0,4200 ha, położonych w obrębie Rudno.
 
2. Działki nr 66/9 i 75/13 stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00040371/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 648.800,oo zł /słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 655.500,oo zł /słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych/.
 
5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 15 grudnia 2014 r. do 23 grudnia 2014 r.
 
Data przekazania do publikacji: 15.12.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.24.2014

 
Ostróda, 22 września 2014 r.
OGŁOSZENIE
   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały Nr LIV/341/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ew. nr 66/9 o pow. 4,5100 ha i nr 75/13 o pow. 0,4200 ha, położonej w obrębie Rudno.
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00040371/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działki ewidencyjne oznaczone numerem 66/9 i 75/13, położone w obrębie Rudno, stanowią obszar
o łącznej powierzchni 4,9300 ha. Działki położone są w sąsiedztwie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Teren nieznacznie pofałdowany, porośnięty zakrzaczeniem oraz kępami zadrzewienia. Działki posiadają dostęp do drogi gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda. Teren przyległy wyposażony w sieć elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, sanitarną i wodociągową. Przez działkę nr 75/13, położoną w obrębie Rudno, przechodzi sieć wodociągowa. Natomiast działka nr 66/9 jest nieuzbrojona.
Działka nr 66/9, położona w obrębie Rudno, sklasyfikowana jest jako: RIVa o pow. 0,45 ha, RV o pow. 2,81 ha, PsIV o pow. 0,30 ha oraz N o pow. 0,95 ha. Natomiast działka nr 75/13, położona w obrębie Rudno, sklasyfikowana jest jako: RIVa o pow. 0,17 ha i RV o pow. 0,25 ha.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia
8 maja 2013 r. teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki, położony jest w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego:
  • dla działki nr 66/9 obręb Rudno – w części Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno, w części tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym zabudowy zagrodowej;
  • dla działki nr 75/13 obręb Rudno – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Cenę wywoławczą dla nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 66/9 o pow. 4,5100 ha i nr 75/13 o pow. 0,4200 ha, położonej w obrębie Rudno do przetargu ustala się w wysokości 648.800,- zł (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych).
 
Wadium w wysokości 65.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
      
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej
 z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
   
Przetarg odbędzie się dnia 5 grudnia 2014 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 65.000,00 zł w terminie do dnia 1 grudnia 2014 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę
o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Rudno.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Rudno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 25 września 2014 r. do 1 grudnia 2014 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej w dniu 25 września 2014 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.09.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 25.09.2014, ostatnia aktualizacja: 15.12.2014, odsłon: 1 184


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558950
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości