Ostróda, 14 października 2011

IGK. 271.7.2011

 

Tablica informacyjna, strona internetowa Zamawiającego

 

Dotyczy: Przetarg nieograniczony Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka  Wieś etap III oraz Wysoka Wieś –Glaznoty etap I”

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759. ze zm. ) informuję , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap III oraz Wysoka Wieś –Glaznoty etap I”

 

 

została wybrana oferta nr 4 złożona przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno za cenę ofertową brutto 359.060,43zł

 

Oferta złożona przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych ul. Lubawska 25, 13-220 Rybno uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto w postępowaniu ważne oferty złożyły firmy otrzymując następującą liczbę punktów.

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Cena ofertowa brutto

punkty

1.

REM-SANIT Tadeusz Remiś

Ul. Harc.A. Gradowskiego 28

09-402 Płock

467.400,00zł

76,82

2.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo –Handlowe ,,MEL-KAN” Sp. z o.o.

Ul. Ossowskiego 26

86-300 Grudziądz

428.508.02zł

83,79

3.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę ,,WODROL-OLSZTYN”

Ul. Spółdzielcza 23

11-001 Dywity

441. 349,67zł

81,35

5.

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych

I Wodno-Melioracyjnych ,,EKOMEL”
Sp. z o.o.

ul. Kopernika 8a

14-100 Ostróda

436.851,46zł

82,19

6.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.C.

Marek Jędrzejewski, Zbigniew Piech

Ul. Kościuszki 13/403

10-501 Olsztyn

527.705,89zł

68,04

7.

Dekpol Sp. z o.o.

ul. Gajowa 31

83-251 Pinczyn

634.303,37zł

56,60

8.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe JÓZEF GAJEK

Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 12

Nowa Wieś Ełcka, 19-300 Ełk

425.552,37zł

84,37

9.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne WARMEL s.c.

Ewa Tylżanowska, Zbigniew Tylżanowski

Ul. Metalowa 3

10-603 Olsztyn

479.723,72zł

74,84

10.

TERMOBUD

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

Sp. z o.o.

Ul. Hozjusza 1

11-041 Olsztyn- lider konsorcjum

420.566,84zł

 

85,37

 

11.

IZOSAN Zakład Ogólnobudowlany

Moczadła 1b

87-300 Brodnica

374.998,16zł

95,74

12.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe

,,LUBTECH” Sp. z o.o.

Fijewo 50A

14-260 Lubawa- lider konsorcjum

414.890,00zł

86,54

Ostróda: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap III oraz Wysoka Wieś -Glaznoty etap I
Numer ogłoszenia: 298114 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wysoka Wieś etap III oraz Wysoka Wieś -Glaznoty etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej w n/w zakresie: kanalizacji sanitarnej: - sieć kanalizacji tłocznej z rur PE fi 40 - 75 mm L - 3.016 mb, - sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV fi 160 mm L - 130 mb, - przepompownia przydomowa - 14 szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie przekraczających 50 % zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 6.10.2011 godz. 10.00 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pocztowy Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. 113 (parter, kasa) , a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia, nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej trzy roboty budowlane o podobnym charakterze i zakresie robót; o wartości co najmniej 500 000 złotych brutto każda z robót budowlanych;Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia, nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie sprecyzował warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia, nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca wykaże że będzie dysponował przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności sanitarnej bez ograniczeń. - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia, nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy). Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 21.09.2011, ostatnia aktualizacja: 15.10.2011, odsłon: 1 421


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563637
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości