Nasz znak: RGP.6840.70.2011
Ostróda, 12 sierpnia 2014 r.
 
 
 
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. W dniu 01 sierpnia 2014 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, oznaczonej jako działka ew. nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha.
 
     2. Działka nr 158/22 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00045557/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka nr 158/23 będąca drogą dojazdową stanowi własność Gminy Ostróda co do udziału 12/180 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00043477/0.
 
     3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
     4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 49.900,oo zł
/słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.
 
     5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 12 sierpnia do 20 sierpnia 2014 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Nasz znak: RGP.6840.70.2011
Ostróda, 25 czerwca 2014 r.
 
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenia Nr 92/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, oznaczonej jako działki nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha.
 
Działka nr 158/22 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00045557/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka nr 158/23 będąca drogą dojazdową stanowi własność Gminy Ostróda co do udziału 12/180 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00043477/0.
Działka o regularnym kształcie. Położona na wzniesieniu, niedaleko ul. Pięknej, w odległości ok. 500 m od wschodniego brzegu jeziora Mały Szeląg.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XI/112/99 z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach:
- działka nr 158/22, położona w obrębie Stare Jabłonki, przeznaczone są pod 3ML - tereny zabudowy letniskowej;
- działka nr 158/32 położona w obrębie Stare Jabłonki, przeznaczona jest pod 3KL12(1x5), 6KD10(1x5), 7KD10(1x5) – ulica lokalna, ulica dojazdowa.
Przedmiotowy plan określił również wyposażenie przedmiotowego terenu w infrastrukturę komunalną i energetyczną.
 
Cenę wywoławczą dla działki Nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha do przetargu ustala się w wysokości 49.900, - zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

Wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 1 sierpnia 2014 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 29 lipca 2014 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Stare Jabłonki.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 30 czerwca 2014 r. do 30 lipca 2014 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej w dniu 30 czerwca 2014 r.
 

Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Data przekazania do publikacji: 27.06.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 30.06.2014, ostatnia aktualizacja: 12.08.2014, odsłon: 1 154


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544923
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości