Nasz znak: RGP.6840.6.2012                                              Ostróda, 11 czerwca 2012 r.

                     

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.     W dniu 01 czerwca 2012 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 676/4 o pow. 0,0991 ha, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

2.     Działka nr 676/4 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

3.     Do uczestnictwa w I przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę (małżeństwo), która wpłaciła wadium.

 

4.     Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 22.500,oo zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych/.
W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 22.730,oo zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych/.

 

5.     W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Monikę i Roberta Kwiatkowskich.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 12 czerwca do 20 czerwca 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin 

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.9.2012                                            Ostróda, 11 czerwca 2012 r.

 

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.       W dniu 01 czerwca 2012 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 676/7 o pow. 0,1435 ha, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo.

 

2.       Działka Nr 676/7 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
Nr EL1O/00014245/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

3.       Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4.       Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 32.600,oo zł
/słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset złotych/.

 

5.       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 12 czerwca do 20 czerwca 2012 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Treść ogłoszenia

 

 

Nasz znak: RGP.6840.6.2012

(dot. również: RGP.6840.9.2012)

    Ostróda, 17 kwietnia 2012 r.

 

 

Ogłoszenie

 

           Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenia nr 18/2012 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09 lutego 2012 r., w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności, niżej wyszczególnionych działek gruntu, położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych jako działki ew.:

-         Nr 676/4 o pow. 0,0991 ha,

-         Nr 676/7 o pow. 0,1435 ha.

 

Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Samborowo - dużej wsi położonej w gminie Ostróda przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława. Miejscowość wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS i PKP.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie gm. Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXX/209/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 26.02.1997 r. w/w działki przeznaczone są pod tereny zabudowy jednorodzinnej.

Działki sklasyfikowane są jako rola klasy V, znajdują się w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych, rozpoczętych budów i zabudowy jednorodzinnej. Położone są na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Istnieje możliwość podłączenia działki na własny koszt w sieci: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów i dysponenta sieci.

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:

§  Nr 676/4 o pow. 0,0991 ha, cena wywoławcza 22.500,- zł, wadium 3.000,- zł;

§  Nr 676/7 o pow. 0,1435 ha, cena wywoławcza 32.600,- zł, wadium 3.000,- zł.

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej  z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

   

Przetargi odbędą się dnia 01 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – pok. 401 (III piętro)

 

§  Nr  676/4 - o godz. 900

§  Nr  676/7 - o godz. 1000

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,00 zł w terminie do dnia 29 maja 2012 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo. 

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo,
w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 24 kwietnia 2012 r. do 29 maja 2012r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda  www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej(zasięg lokalny) w dniu 24 kwietnia 2012 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.06.2012, ostatnia aktualizacja: 12.06.2012, odsłon: 965


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209712
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości