Nasz znak: RGP.6840.14.2011      

Ostróda, 11 kwietnia 2011 r.

 

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 31 marca 2011 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/68 o pow. 0,1024 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44881.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 63.000,oo zł /słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 63.650,oo zł /słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Magda Katarzyna i Jakub Kazimierz Podolscy.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 12 kwietnia do 20 kwietnia 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Nasz znak: RGP.6840.16.2011      

Ostróda, 11 kwietnia 2011 r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 31 marca 2011 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/70 o pow. 0,1050 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44883.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono cztery osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 63.000,oo zł /słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 66.500,oo zł /słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Marzena i Adam Kraszyńscy.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 12 kwietnia do 20 kwietnia 2011 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.17.2011      

Ostróda, 11 kwietnia 2011 r.

 

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 31 marca 2011 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 144/71 o pow. 0,1050 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44884.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono sześć osób.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 63.000,oo zł /słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 85.000,oo zł /słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż.: Julia Halina Dimkovska-Szostak i Krzysztof Robert Szostak.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 12 kwietnia do 20 kwietnia 2011 r. 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Treść ogłoszenia

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.14.2011                                                        Ostróda, 21 lutego 2011 r.

(dot. również: RGP.6840.16.2011, RGP.6840.17.2011)

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenie Wójta Gminy Ostróda Nr 104/2010 z dnia 23 września 2010r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek gruntu, położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, oznaczonych jako działki:

 

- Nr 144/68 o pow. 0,1024 ha, KW 44881;

- Nr 144/70 o pow. 0,1050 ha, KW 44883;

- Nr 144/71 o pow. 0,1050 ha, KW 44884.

 

Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi podanymi powyżej, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Wałdowo, na granicy administracyjnej miasta i gminy. Położone niedaleko drogi gruntowej utwardzonej, która jest drogą dojazdową z ul. Partyzantów i która łączy dzielnicę Wałdowo z terenami administracyjnymi miasta Ostróda. Działki położone w odległości ok. 2,5 km od centrum miasta.

 

W części miejskiej oraz gminnej jest to osiedle o zabudowie jednorodzinnej, niskointensywnej. Istnieje połączenie komunikacji miejskiej z przedmiotowym osiedlem. Przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 100 m od działek. Do osiedla prowadzą drogi asfaltowe. Działki położone na terenie płaskim. Istnieje możliwość podłączenie na własny koszt w przyłącza: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów i dysponenta sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone.

 

W ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27.05.1998 r. przedmiotowy teren znajduje się w strefie rozwoju funkcji osadniczych - tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Teren, dla którego należy opracować mpzp.

 

II przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych;

- Nr 144/68 o pow. 0,1024 ha, cena wywoławcza 63.000,- zł, wadium 6.000,- zł,

 

 - Nr 144/70 o pow. 0,1050 ha, cena wywoławcza 63.000,- zł, wadium 6.000,- zł,

 

- Nr 144/71 o pow. 0,1050 ha, cena wywoławcza 63.000,- zł, wadium 6.000,- zł,

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

II przetargi odbędą się dnia 31 marca 2011 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 301.

 

- Nr 144/68 - o godz. 900

 

- Nr 144/70 - o godz. 1000

 

- Nr 144/71 - o godz. 1100

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 6.000,00 zł w terminie do dnia 28 marca 2011r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Wałdowo.

 

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu na w/w nieruchomości:

 

- 21.01.2011 r. - I przetarg ustny nieograniczony.

 

Nieruchomości udostępnione będą do oględzin w dniu 11 marca 2011 r. o godz. 13.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym zainteresowanych z pracownikiem Urzędu Gminy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej tel. /089/6760737 (kierownik referatu Artur Lewartowski) lub /089/6760734 (podinspektor Łucja Fafińska).

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 24 lutego 2011 r. do 28 marca 2011 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl ora w Gazecie Olsztyńskiej w dniu 24 lutego 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.02.2011, ostatnia aktualizacja: 12.04.2011, odsłon: 1 526


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563514
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości