Ostróda, 11 sierpnia 2017 r.
 
 
Informacja o wynikach naboru
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na kandydata na stanowisko
 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Idzbarku, Idzbark 30, 14 -100 Ostróda
 
 wybrany został kandydat: Pan Grzegorz Kastrau
zamieszkały w Ostródzie
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
 
Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne i przedstawił koncepcje funkcjonowania szkoły na najbliższe lata zaakceptowane przez Komisje Konkursowe i Wójta Gminy Ostróda . 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 11.08.2017r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska
 
 
Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Idzbarku
 
 
     Podstawa prawna: art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
 
     1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
 
     2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
 
  2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo,
 
  3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 
  a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 
  b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 
  c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 
  4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
 
  5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 
  6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 
  7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 
  8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
  9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
( Dz.U. z 2013 r., poz. 168 ze zm.),
 
  10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r., poz. 1388),
 
  11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 
  12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
  13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz.191 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz.1842 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
  14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 
  15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 
     3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Idzbarku, Idzbark 30, 14 -100 Ostróda” w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 202 w terminie do 28 lipca 2017 r. do godziny 15:00.
 
     4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ostróda.
 
  5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 13.07.2017r.
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska
 

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.07.2017, ostatnia aktualizacja: 04.09.2017, odsłon: 1 248


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097448
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości