Informacja o wynikach naboru
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektora ds. mieszkaniowych
wybrany został kandydat:
ANNA DWORAŃSKA
zamieszkała w
OSTRÓDZIE
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
 
Komisja wyłoniła 5 najlepszych kandydatów z których Wójt wybrał osobę, która w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze, w tym posiada niezbędne kwalifikacje i osiągnęła najwyższą liczbę punktów.
 
 
WÓJT Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
10.12.2015 r.
/Data i podpis Wójta lub
osoby  upoważnionej/
 
Data przekazania do publikacji: 10.12.2015r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza
 
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor do spraw mieszkaniowych.
 
 1.  Wymagania niezbędne:   
      1/ posiadanie obywatelstwa polskiego;
      2/ wykształcenie wyższe lub  średnie i 3- letni staż pracy;
3/ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw    
 Publicznych;
4/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5/ nieposzlakowana opinia.
2. Wymagania dodatkowe:
1/ znajomość przepisów prawa dot. dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego;
2/ znajomość podstaw Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
3/ doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
4/ obowiązkowość, staranność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę, dobra 
    organizacja pracy;
5/ dobry stan zdrowia.
       3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
   1/prowadzenie dokumentacji oraz weryfikacja wniosków o przyznanie dodatku
      mieszkaniowego i energetycznego;
   2/sporządzanie decyzji o przyznaniu lub odmowie w sprawie dodatku mieszkaniowego
      i energetycznego;
   3/prowadzenie dokumentacji i nadzór nad osobami skierowanymi do wykonywania
      nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne;
   4/prowadzenie spraw w zakresie okresowych badań lekarskich członków Ochotniczych
      Straży Pożarnych, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
      i kierowców;
   5/prowadzenie spraw związanych z posiadaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów
      uprzywilejowanych – samochodów pożarniczych;
   6/przyjmowanie, weryfikacja i rozliczanie ekwiwalentu  pieniężnego dla strażaków za
      udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
  4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a/ pełen wymiar czasu pracy;
b/ wynagrodzenie wg grupy X;
c/ praca w Urzędzie Gminy i  na terenie gminy Ostróda;
d/ praca z wykorzystaniem monitora ekranowego;
e/ praca administracyjno-biurowa.
        5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik    
            zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, w rozumieniu przepisów o
            rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
            wynosił powyżej 6 %.
        6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego
    przebiegu pracy zawodowej;
3) dokument poświadczający wykształcenie (w tym kserokopie dyplomu lub 
    zaświadczenia o stanie odbytych studiów);
4) kserokopie świadectw pracy;
  5) kserokopia dowodu osobistego;
  6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
  7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
       praw publicznych;
  8) oświadczenie o niekaralności (braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za
      przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
      skarbowe);
  9)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku objętym
      naborem;
  10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby
        postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia  
        1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze- Podinspektor do spraw mieszkaniowych” na adres Urzędu Gminy Ostróda (14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój nr 202), w terminie do dnia 9 grudnia 2015 r. do godziny 15:30 włącznie. Liczy się data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.
 8. Informacje dodatkowe:
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność” przez kandydata, a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego podpisane. List motywacyjny oraz CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.)”.
Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Ostróda odrębnym zarządzeniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru i zaakceptowany przez Wójta, przed zawarciem
umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć w Urzędzie Gminy Ostróda zaświadczenie o niekaralności.
Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy
informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostróda oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaostroda.pl).
 
Ostróda, dnia 27 listopada 2015 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 27.11.2015r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 27.11.2015, ostatnia aktualizacja: 10.12.2015, odsłon: 1 625


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558928
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości