Nasz znak: RGP.6840.57.2014                                                               Ostróda, 08 grudnia 2015 r.
                    
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
  1. W dniu 27 listopada 2015 r. został przeprowadzony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowych - działki nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha, położonych w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.
  1. Działka nr 158/22 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00045557/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka nr 158/32 będąca drogą dojazdową stanowi własność Gminy Ostróda co do udziału 12/180 zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00043477/0.
  1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
  1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 46.000,oo zł /słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych/.
  1. IV przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 08 grudnia 2015 r. do 17 grudnia 2015 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.57.2014                                                       Ostróda, 13 października 2015r.
 
OGŁOSZENIE
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 140/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 158/22 o pow. 0,0908 ha oraz udziału 12/180 w drodze tj. działce ew. nr 158/32 o pow. 0,3059 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki.
 
Działka nr 158/22 obr. Stare Jabłonki stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00045557/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka nr 158/32 obr. Stare Jabłonki będąca drogą dojazdową stanowi własność Gminy Ostróda co do udziału 12/180 zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00043477/0.
Działka Nr 158/22 posiada regularny kształt. Położona na wzniesieniu, niedaleko ul. Pięknej miejscowości Stare Jabłonki, w odległości ok. 500 m od wschodniego brzegu jeziora Mały Szeląg. W bliskim sąsiedztwie działki znajduje się starodrzew lasów państwowych Nadleśnictwa Stare Jabłonki. 
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XI/112/99 z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach:
- działka nr 158/22, położona w obrębie Stare Jabłonki, przeznaczona jest pod 3ML - tereny zabudowy letniskowej;
- działka nr 158/32 położona w obrębie Stare Jabłonki, przeznaczona jest pod 3KL12(1x5), 6KD10(1x5), 7KD10(1x5) – ulica lokalna, ulica dojazdowa.
Przedmiotowy plan określił również wyposażenie przedmiotowego terenu w infrastrukturę komunalną i energetyczną.
 
Cenę wywoławczą dla nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 158/22 wraz z udziałem 12/180 w działce 158/32, położonej w Starych Jabłonkach, wynosi 46.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).
 
Wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
      
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej
 z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
   
Przetarg odbędzie się dnia 27 listopada 2015 r. o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 23 listopada 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Stare Jabłonki.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż działki nr 158/22 wraz z udziałem 12/180 w działce 158/32:
  • 25.02.2015 r. - I przetarg ustny nieograniczony;
  • 27.05.2015 r. - II przetarg ustny nieograniczony;
  • 11.09.2015 r. - III przetarg ustny nieograniczony.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 20 października 2015 r. do 23 listopada 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej w dniu 20 października 2015 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 20.10.2015, ostatnia aktualizacja: 09.12.2015, odsłon: 1 091


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16097651
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości