Ostróda, dnia 6 czerwca 2014r.
 
Nr Postępowania: ZP.271.7.2014
 
 
Strona internetowa Zamawiającego, tablica ogłoszeń
 
 
Dotyczy: przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Kajkowie wraz z budową sieci kanalizacji burzowej
 
 Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907. ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Kajkowie wraz z budową sieci kanalizacji burzowej” wybrano ofertę nr 7 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne CEZAR Bogusława Zajkowska ul. Liszewskiego 8 14-100 Ostróda za cenę ofertową brutto 484.794,54zł. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne CEZAR Bogusława Zajkowska ul. Liszewskiego 8 14-100 Ostróda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału  w postępowaniu.
 
Ponadto ważne oferty złożyły firmy:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy
Cena ofertowa brutto
punkty
1.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 5
14-100 Ostróda
564.704,97zł
85,84
2.
Firma Usługowo-Handlowa HYDROL
Tomasz Leonard
ul. Zbożowa 47
10-806 Olsztyn
614.251,34zł
78,92
3.
ROBOTY ZIEMNE WODNO-KANALIZACYJNE
Marek Sławiński
ul. Kupnera 69
14-260 Lubawa
575.704,86zł
84,20
4.
Roboty Ziemne Mirosław Majka
Ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3
11-042 Jonkowo
607.467,06zł
79,80
5.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółka z o.o.
Ul. Przemysłowa 13a
14-300 Morąg
719.273,48zł
67,40
6.
Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane
Sp. z o.o.
Ul. Paderewskiego 5
14-100 Ostróda
536.674,11zł
90,33
 
 
Ostróda, dnia 19 maja 2014r.
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
Nr Postępowania: ZP.271.7.2014
 
Dotyczy: przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Kajkowie wraz z budową sieci kanalizacji burzowej
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w zakresie Rozdziału IX wymagania dotyczące wadium. Poprawia się numer rachunku bankowego Zamawiającego: Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010.
Jednocześnie zamawiający umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie.
 
Numer ogłoszenia: 167224 - 2014;
data zamieszczenia: 19.05.2014
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 154032 - 2014 data 08.05.2014 r.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Wójt Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, fax. 089 676 07 90.
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 
    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
    W ogłoszeniu jest: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 14 8300 0009 0000 1938 20000 0010 W tytule przelewu należy umieścić informację: Wadium - przetarg - Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Kajkowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie oryginału w odrębnej kopercie. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
    W ogłoszeniu powinno być: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010 W tytule przelewu należy umieścić informację: Wadium - przetarg - Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Kajkowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie oryginału w odrębnej kopercie. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Ostróda, dnia 16 maja 2014r.
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
Nr Postępowania: ZP.271.7.2014
 
Dotyczy: przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Kajkowie wraz z budową sieci kanalizacji burzowej
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku ze zwróceniem się wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
 
 
Pytanie 1. D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
„Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is )
- górna warstwa o grubości 20 cm - 1,03
- na głębokość od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych - 1,0
 
Zgodnie z zapisem w D-02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne pt. 6.3.9 „Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu” (ul. Ogrodowa w Kajkowie wg opisu technicznego projektowana jest w kategorii KR-2).
Powołana w ST norma PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania pt. 2.10 zagęszczenia i nośność gruntu rysunek 4 podaje:
Wymagane wskaźniki zagęszczenia dla drogi o ruchu lekkim i średnim (KR-1 i KR-2)
 
-górna warstwa o grubości 20 cm - 1,00
-na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych - 0,97
 
Podane w ST wskaźniki są wymagane na autostradach i drogach ekspresowych.
Prosi się o wyjaśnienie rozbieżności ?
 
Odpowiedź: Należy uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu dla drogi o ruchu lekkim i średnim
 
Pytanie 2. D - 02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW
 5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania
„Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach:
 -górna warstwa o grubości 20 cm - 1,03
- niżej leżące warstwy nasypu do głębokości
 od powierzchni robot ziemnych od 0,2 do 1,2 m - 1,00
 -Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robot ziemnych poniżej 1,2 m - 0,97
 
Zgodnie z zapisem w D-02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne pt. 6.3.9 „Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu”
(ul. Ogrodowa w Kajkowie wg opisu technicznego projektowana jest w kategorii KR-2)
Powołana w ST norma PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania pt. 2.10 zagęszczenia i nośność gruntu rysunek 3 podaje:
Wymagane wskaźniki zagęszczenia dla drogi o ruchu lekkim i średnim (KR-1 i KR-2)
 
-górna warstwa do 0,2 m - 1,00
-niżej leżące warstwy nasypu do głębokości
 od powierzchni robót ziemnych od 0,2 do 1,2 - 0,97
-warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2 m - 0,95
 
Podane w ST wskaźniki są wymagane na autostradach i drogach ekspresowych.
Prosi się o wyjaśnienie rozbieżności ?
 
Odpowiedź: Należy uzyskać wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu dla drogi o ruchu lekkim i średnim
Pytanie 3. D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC
 LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW
D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
 
W SST na prefabrykaty betonowe zostały powołane stare archiwalne normy branżowe Zgodnie z art.5.1 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z późn. zmianami) Wykonawca zobowiązany jest (Prawo Budowlane Art.5, Art.10 oraz Art.93) stosować wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych.
 
Czy Inwestor utrzymuje stosowanie materiałów sprzecznych z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym?
 
Odpowiedź: Należy stosować materiały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Pytanie 4. Branża drogowa - projekt budowlany pkt. 3.8 Roboty wykończeniowe - „Po ukształtowaniu terenu drogowego należy dokonać plantowania skarp na pow. 2.345 m2”
 W której pozycji kosztorysu należy wycenić w/w roboty?
Odpowiedź: Nie należy wyceniać. Nieprawidłowy zapis w PB zostanie skorygowany.

 

Ostróda: Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Kajkowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej

Numer ogłoszenia: 154032 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Kajkowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni na nawierzchnię twardą z kostki betonowej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Ogrodowej w Kajkowie Zakres rzeczowy w zakresie drogi obejmuje wykonanie: 1) nawierzchnia drogi z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową na powierzchni - 2.105 m2 2) ustawienie krawężnika drogowego betonowego na ławie betonowej z oporem - 985 mb Zakres rzeczowy w zakresie kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie: 1) kanały z rur PVC Ø 200 - 42 mb Ø 315 - 440 mb 2) kanały z rur betonowych i żelbetowych Ø 600 - 35 mb 3) studnie Ø 1200 - 2 szt. 4). studnie Ø 1000 - 19 szt. 5) studzienki uliczne - Ø 500 - 15 szt Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (załącznik nr 8 do SIWZ), przedmiarami (załącznik nr 9 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 10 do SIWZ) O ile w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe, a oznaczeniom tym towarzyszą słowa:lub równoważny. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł, (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 14 8300 0009 0000 1938 20000 0010 W tytule przelewu należy umieścić informację: Wadium - przetarg - Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Kajkowie wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie oryginału w odrębnej kopercie. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej dwa zadania o podobnym charakterze i zakresie robót o wartości nie mniejszej niż 700 000 zł brutto.Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń, na zasadzie spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia niżej wymienionych funkcji: Kierownik Budowy - minimalne wymagania 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy -Wykształcenie wyższe lub średnie -Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania -5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik robót sanitarnych -Wykształcenie wyższe lub średnie -Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń, na zasadzie spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 600 000 złotych (słownie : sześćset tysięcy).Zamawiający dokona oceny spełniania wymaganych warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń, na zasadzie spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za najważniejsze roboty Zamawiający uzna roboty budowlane niezbędne dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt.2 SIWZ;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć: 1. Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ., 2. Kosztorys ofertowy uproszczony - sporządzony na podstawie przedmiarów załączonych do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach: 1. zmiany terminu: 1) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 2) wstrzymaniem robót przez zamawiającego, 3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 4) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 5) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 7) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2. Inne, w następujących przypadkach: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 3) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4) Zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę według postanowień § 13 umowy. 5) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego; 6) W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno- organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego) - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. Uwaga: Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda II piętro pokój 311.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Załączniki do SIWZ w formacie edytowalnym

 

Załączniki

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 08.05.2014, ostatnia aktualizacja: 09.06.2014, odsłon: 1 260


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558850
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości