Gminny Ośrodek POmocy Społecznej w Ostródzie informuje, że na ogłoszenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 04.04.2016r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej tj.:
1. organizację i prowadzenie w sposób ciągły jadłodajni ,
2. organizację i prowadzenie magazynu darmowej odzieży i sprzętów dla ubogich,
3. organizację i prowadzenie w spsoób ciągły schroniska dla bezdomnych.
 
wybrano jedyną ofertę, ktora wpłynęła dnia 15.04.2016r. na realizację zadania.
Ofertę złożył Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarżąd Rejonowy  ul. Sienkiewicza 15  14-100 Ostróda.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej:
 
1. organizację i prowadzenie w sposób ciągły jadłodajni – wydawanie ciepłych posiłków dla osób ubogich z terenu gminy Ostróda,
2. organizację i prowadzenie magazynu w celu pozyskania i dystrybucji darmowej odzieży i sprzętów domowych dla ubogich,
3. organizację i prowadzenie w sposób ciągły schroniska dla bezdomnych.
 
W budżecie gminy zaplanowano środki finansowe na dotacje celowe w wys. 8,000 zł.
Termin realizacji zadania - 2016 r.
Warunkiem rozpatrzenia oferty będzie złożenie prawidłowych i kompletnych dokumentów.
 
Przy wyborze najkorzystniejszych ofert Komisja konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami;
  • szczegółowym zakresem rzeczowym zadania,.
  • terminem i miejscem realizacji zadania,
  • informacją o wcześniejszej działalności podmiotu realizującego ofertę w tym zakresie,
  • kalkulacją przewidywanych kosztów z uwzględnieniem gwarantującym udział środków własnych,
  • posiadanym potencjałem osobowym i rzeczowym gwarantującym prawidłowe wykonanie zadania.
 
Oferty należy składać w ciągu 30 dnia od dnia ogłoszenia otwartego konkursu ofert w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1,pok.108.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie lub data stempla pocztowego.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.04.2016r.
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 04.04.2016, ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, odsłon: 841


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16085696
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości