Ostróda, 08 lipca 2011r.

 

Sprostowanie

 

W ogłoszeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo, które ukazało się w Gazecie Olsztyńskiej dnia 05.07.2011r. mylnie podano, że:

 

• zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05 lipca 2011r. do 28 lipca 2011r., a winno być od 18 lipca 2011r. do 09 sierpnia 2011r.

 

• Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego należy składać do 15 sierpnia 2011r., a winno być do 24 sierpnia 2011r.

 

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu z dnia 05.07.2011r. nie ulegają zmianom.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Ostróda, 05 lipca 2011r.

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo.

 

Na podstawie art. 17 pkt9,11 w związku z art.85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Ostróda Nr L/252/10 z dnia 28 kwietnia 2010r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05 lipca 2011r. do 28 lipca 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój nr 314. w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lipca 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 301 o godz. 10.00. Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2011r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 05.07.2011, ostatnia aktualizacja: 26.08.2011, odsłon: 849


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100812
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości