Nasz znak: RGP.6840.35.2015
Ostróda, 08 luty 2016 r.
 
Informacja o odwołaniu przetargu

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) odwołuję ogłoszony dnia 07 stycznia 2016 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 676/7 o pow. 0,1435 ha, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo – wyznaczony na dzień 19 luty 2016 r. na godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda.
Przyczyną odwołania przetargu jest podanie w treści ogłoszenia błędnych informacji dot. ceny wywoławczej, zawartych w operacie szacunkowym z dnia 23 października 2015 r.
Wpłacone wadia zostaną niezwłocznie zwrócone, nie później niż 3 dni od dnia odwołania przetargu.
W najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość.
 
Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.35.2015                                                                     Ostróda, 07 stycznia 2016 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 162/2015  Wójta Gminy Ostróda z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 676/7 o pow. 0,1435 ha, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo.
 
Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 676/7 o pow. 0,1435 ha, położona jest przy ulicy Jodłowej, w miejscowości Samborowo. Przedmiotowa działka znajduje się na osiedlu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, niskointensywną. Brak połączenia komunikacji miejskiej z przedmiotowym osiedlem. Przystanek autobusowy znajduję się w odległości ok. 1200 m od osiedla. Do osiedla prowadzi droga asfaltowa, która łączy osiedle z drogą krajową nr 16.
Działka będąca przedmiotem sprzedaży zlokalizowana jest w środkowej części osiedla w otoczeniu nieruchomości gruntowych niezabudowanych oraz rozpoczętych budów i zabudowy jednorodzinnej i ma powierzchnię 1435m2 oraz kształt prostokąta o proporcjonalnych bokach. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych.  Sąsiedztwo i otoczenie przedmiotowej nieruchomości oceniono jako zadawalające ze względu na brak urządzonych terenów zielonych tj. parki, skwery itp., średnie poczucie bezpieczeństwa ze względu na oddalenie od głównych dróg miasta oraz brak w chwili obecnej oświetlenia osiedla. Działka sklasyfikowana jako RV.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/209/97 z dnia 26 lutego 1997 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, oznaczony jest jako 7MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cenę wywoławczą dla działki Nr 676/7 o pow. 0,1435 ha do przetargu ustala się w wysokości 54.300,- zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych).
 
Wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 19 lutego 2016 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 16 lutego 2016 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 12 stycznia 2016 r. do 15 lutego 2016 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej  dnia 12 stycznia 2016 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.01.2015r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.01.2016, ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, odsłon: 862


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563536
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości