Nasz znak: RGP.6840.43.2014                                                              Ostróda, 07 grudnia 2015 r.
                    
I n f o r m a c j a
 
   Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 26 listopada 2015 r. został przeprowadzony V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 270/3 o pow. 0,2800 ha, położonej w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko.
 1. Działka nr 270/3 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00047020/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 40.000,oo zł
  /słownie: czterdzieści tysięcy złotych/.
 1. V przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 07 grudnia 2015 r. do 16 grudnia 2015 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.42.2014                                                              Ostróda, 07 grudnia 2015 r.
                 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 26 listopada 2015 r. został przeprowadzony V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 269/13 o pow. 0,0959 ha, położonej w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko.
 1. Działka nr 269/13 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00014822/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 38.360,oo zł
  /słownie: trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych/.
 1. V przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 07 grudnia 2015 r. do 16 grudnia 2015 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.41.2014                                                              Ostróda, 07 grudnia 2015 r.
                     
I n f o r m a c j a
 
      Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. W dniu 26 listopada 2015 r. został przeprowadzony V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 269/12 o pow. 0,1371 ha, położonej w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko.
 1. Działka nr 269/12 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00014822/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 54.840,oo zł
  /słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych/.
 1. V przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 07 grudnia 2015 r. do 16 grudnia 2015 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.40.2014                                                        Ostróda, 07 grudnia 2015 r.
                     
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 26 listopada 2015 r. został przeprowadzony V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 269/11 o pow. 0,1032 ha, położonej w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko.
 1. Działka nr 269/11 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00014822/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 41.280,oo zł
  /słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych/.
 1. V przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 07 grudnia 2015 r. do 16 grudnia 2015 r.
 
 

  Ostróda, 12 października 2015 r.

 
Nasz znak: RGP.6840.40.2014
dot. również:  RGP.6840.41.2014, RGP.6840.42.2014,
RGP.6840.43.2014
 
               
OGŁOSZENIE
 
  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r . o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 106/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
 • Nr 269/11 o pow. 0,1032 ha,
 • Nr 269/12 o pow. 0,1371 ha,
 • Nr 269/13 o pow. 0,0959 ha,
 • Nr 270/3 o pow. 0,2800 ha.
 
Działki od numeru 269/11 do numeru 269/13, stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014822/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Natomiast działka nr 270/3, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00047020/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Nowe Siedlisko. Nowe Siedlisko stanowi osiedle zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wybudowanymi w latach 30-tych XX wieku jako tzw. „domy robotnicze” oraz nowo wybudowane budynki mieszkalne położone wzdłuż drogi łączącej miejscowość Lubajny z miejscowością Zwierzewo. Nowe Siedlisko posiada walory typowo miejskie i służy obecnie jako „sypialnia” dla miasta Ostródy, ze względu na bliskość położenia.
 
Działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w północnej części osiedla zabudowanego tzw. „budynkami robotniczymi”. Dojazd do nieruchomości może odbywać się z dwóch stron: od strony południowej- z drogi powiatowej  nr 1230 N Ostróda – Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki w górę drogą gminną oznaczoną jako działka ew. nr 306/1 oraz od strony wschodniej- z drogi powiatowej Zwierzewo – Lubajny poprzez drogę gminną oznaczoną jako działka ew. nr 309.
 
Działki o kształcie zbliżonym do prostokąta, niezabudowane, porośnięte trawą. Nieruchomości nieuzbrojone w sieci infrastruktury technicznej. Sieć wodno-kanalizacyjna, elektryczna oraz telekomunikacyjna przebiega w końcowej części ulicy zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Gmina zobowiązuje się w najbliższym czasie wykonać na terenie przeznaczonym do sprzedaży sieć główną wodociągową i kanalizacyjną.Przez środek działki nr 270/3 przebiega linia energetyczna napowietrzna średniego napięcia oraz znajduje się słup transformatorowy.
 
Działki oznaczone od numeru 269/11 do numeru 269/13 położone w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko sklasyfikowane są jako RIVa, natomiast działka nr 270/3 położona w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko, sklasyfikowana jest jako RIIIb o pow. 0,1200 ha i RIVa
o pow. 0,1600 ha.
 
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 r. teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki, położony jest  w strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek:
 • Nr 269/11 – cena wywoławcza 41.280,00 zł, wadium 5.000,- zł;
 • Nr 269/12 – cena wywoławcza 54.840,00 zł, wadium 5.000,- zł;
 • Nr 269/13 – cena wywoławcza 38.360,00 zł, wadium 5.000,- zł;
 • Nr 270/3 – cena wywoławcza 40.000,00 zł, wadium 5.000,- zł.
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 26 listopada 2015 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III
Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek:
 •  Nr 269/11 o godz. 900
 • Nr 269/12 o godz. 1000
 • Nr 269/13 o godz. 1100
 • Nr 270/03 o godz. 1200
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Lubajny.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż działek od nr 269/11 do 269/13  i 270/3:
 • 27.11.2014 r. - I przetarg ustny nieograniczony.
 • 27.02.2015 r. - II przetarg ustny nieograniczony.
 • 28.05.2015 r. - III przetarg ustny nieograniczony.
 • 10.09.2015 r. - IV przetarg ustny nieograniczony.
 
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Lubajny i Nowe Siedlisko, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 15 października 2015 r. do 20 listopada 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej w dniu 15 października 2015 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 15.10.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 15.10.2015, ostatnia aktualizacja: 07.12.2015, odsłon: 1 168


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100760
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości