Nasz znak: RGP.6840.9.2011

Ostróda, 07 marca 2013 r.

 

Ogłoszenie


Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) odwołuję ogłoszony dnia 07 lutego 2013r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 7A, położony na działce oznaczonej nr 215/1 o pow. 0,1824 ha, obr. Pietrzwałd – wyznaczony na dzień 08 marca 2013 r. na godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda.

Przyczyną odwołania przetargu jest oczywista omyłka pisarska zawarta w ogłoszeniu z dnia 04 lutego 2013 r. polegająca na błędnym wyznaczeniu terminu wpłaty wadium tj. zamiast „w terminie do dnia 07 lutego 2013 r.” powinno być: „w terminie do dnia 07 marca 2013r.”.

Wpłacone wadia zostaną niezwłocznie zwrócone, nie później niż 3 dni od dnia odwołania przetargu.

W najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony przetarg na w/w nieruchomość.

 

Informację niniejszą podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Pietrzwałd, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl.

 

Data przekazania do publikacji: 07.03.2013r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

 

Nasz znak: RGP.6840.9.2011

Ostróda, 4 lutego 2013 r.

 

Ogłoszenie

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 129/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 7A, położonym na działce oznaczonej nr 215/1 o pow. 0,1824 ha.

 

Działka nr 215/1 o pow. 0,1824 ha, położona w obrębie Pietrzwałd, zgodnie z KW EL1O/00039081/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie stanowi, co do udziału 34/100, własność Gminy Ostróda.

 

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest na cele rolne. Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich.

 

Działka nr 215/1 o pow. 0,1824 ha położona jest w początkowej, północnej części wsi Pietrzwałd. Znajduje się w odległości ok. 70 m od drogi powiatowej Pietrzwałd - Wysoka Wieś. Położona jest na terenie płaskim z lekkim spadkiem w kierunku drogi. Kształt zbliżony do trapezu o proporcjonalnych bokach. Działka częściowo ogrodzona płotem z siatki drucianej.

Na działce znajduje się budynek gospodarczy oraz budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem porządkowym 7A. Wybudowany został w latach 70-tych w technologii tradycyjnej. Budynek dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, częściowo ocieplony. Wyposażony jest w: instalację wodociągową - zasilaną z wodociągu wiejskiego, elektryczną, gazową oraz instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody - indywidualne dla każdego lokalu mieszkalnego. Budynek wyposażony jest również w instalację kanalizacyjną - obecnie odprowadzenie do osadnika znajdującego się na terenie działki. W najbliższym czasie możliwość podłączenia do kanalizacji zbiorczej.
Dawniej budynek wiejskiej przychodni zdrowia.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

1/ udział 32/100 w gruncie działki nr 215/1 o powierzchni 0,1824 ha, położonej w obrębie Pietrzwałd (zabudowanej budynkiem wielorodzinnym) oraz w częściach wspólnych budynku.

2/ lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 109,62 m2, składający się z 9 pomieszczeń. Usytuowany na parterze. Wyposażony w instalację elektryczną - 230V, wodną z zimną wodą z sieci wiejskiej, kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu oraz ciepłej wody użytkowej indywidualne - piec gazowy dwufunkcyjny. Kaloryfery płaszczowe typu PURMO. Stolarka okienna PCV. Wejście do lokalu z dwóch stron budynku.

Lokal mieszkalny wymaga adaptacji na cele mieszkalne.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 78.900,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych).

Wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu tj.: nie mniej niż 790,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 08 marca 2013 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda
 ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy pok. 401

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 8.000,00 zł w terminie do dnia 07 lutego 2013 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Pietrzwałd.


Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:

- 02.03.2012 r. - I przetarg ustny nieograniczony;

- 22.06.2012 r. - II przetarg ustny nieograniczony;

- 21.12.2012 r. - III przetarg ustny nieograniczony.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Pietrzwałd, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 07 lutego 2013 r. do 08 marca 2013 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda  www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej (zasięg lokalny) w dniu 07 lutego 2013 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.02.2013, ostatnia aktualizacja: 11.03.2013, odsłon: 1 129


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563773
odsłon strony

Aktualnie mamy
54 gości