Ostróda, 5 grudnia 2011

IGK.271.13.2011

 

Tablica ogłoszeń, Strona Internetowa Zamawiającego

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda w ramach projektu : „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda”.

 

Działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych dla 9 szkół podstawowych,
 dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda w ramach projektu : „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda”.

 

W prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

http://www.bip.gminaostroda.pl/


Ostróda: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda w ramach projektu : Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda.
Numer ogłoszenia: 394634 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych dla 9 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda w ramach projektu : Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu - Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych) wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a szczególności z kosztami: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar. Zakres i miejsce dostawy obejmuje następujące grupy: I. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Brzydowie, II. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Lipowie, III. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie, IV. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Tyrowie, V. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Samborowie, VI. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach, VII. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Szyldaku, VIII. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Wygodzie, IX. Pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Zwierzewie. Szczegółowy wykaz pomocy stanowi zał. Nr 1 do SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania pomocy o równoważnych parametrach do wymienionych w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art.30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że spowodowane jest to specyfiką zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.19.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żada wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni złozyć Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 so SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postepowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia, nie spełnia.

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni złozyć Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 so SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postepowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia, nie spełnia.

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni złozyć Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 so SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postepowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia, nie spełnia.

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni złozyć Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 so SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postepowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia, nie spełnia.

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni złozyć Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w rozdziale 4 ust. 1 pkt. 1 SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 so SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postepowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia, nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony w zakresie przeznaczonym dla Wykonawcy załącznik nr 1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda, Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, II piętro pokój 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostawa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 24.11.2011, ostatnia aktualizacja: 06.12.2011, odsłon: 976


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16563560
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości