Nasz znak: RGP.6840.13.2014
Ostróda, 05 sierpnia 2014 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 25 lipca 2014 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 675/13 o pow. 0,1695 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 2. Działka nr 675/13 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 40.500,oo zł /słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 40.910,oo zł /słownie: czterdzieści tysięcy dziewięćset dziesięć złotych/.
 5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Marcin Konopka.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 05 sierpnia 2014 r. do 13 sierpnia 2014 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.15.2013
Ostróda, 05 sierpnia 2014 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 25 lipca 2014 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/25 o pow. 0,2232 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 2. Działka nr 675/25 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 53.400,oo zł /słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych/.
 5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 05 sierpnia do 13 sierpnia 2014 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.16.2013
Ostróda, 05 sierpnia 2014 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 25 lipca 2014 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/26 o pow. 0,2503 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 2. Działka nr 675/26 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 59.900,oo zł /słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.
 5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 05 sierpnia do 13 sierpnia 2014 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.08.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.13.2014
dot. również: RGP.6840.15.2014, RGP.6840.16.2014
Ostróda, 13 czerwca 2014 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518), § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo:
 
- Nr 675/13 o pow. 0,1695 ha,
- Nr 675/25 o pow. 0,2232 ha,
- Nr 675/26 o pow. 0,2503 ha.
 
Nieruchomości stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1149/ w/w działki przeznaczone są pod tereny mieszkalno-usługowe.
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.
Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową-osiedle. Obecnie teren jest nie zabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.
Nabywca działki zobowiązany jest do wykonania na koszt własny jej uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci; wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.
 
Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:
 
- Nr 675/13 o pow. 0,1695 ha, cena wywoławcza 40.500,- zł, wadium 5.000,- zł,
- Nr 675/25 o pow. 0,2232 ha, cena wywoławcza 53.400,- zł, wadium 5.000,- zł,
- Nr 675/26 o pow. 0,2503 ha, cena wywoławcza 59.900,- zł, wadium 5.000,- zł,
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 25 lipca 2014 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
- Nr 675/13 - o godz. 900
- Nr 675/25 - o godz. 1000
- Nr 675/26 - o godz. 1100
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 21 lipca 2014 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 17 czerwca 2014 r. do 21 lipca 2014 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl , na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej w dniu 17 czerwca 2014 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Data przekazania do publikacji: 16.06.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 16.06.2014, ostatnia aktualizacja: 05.08.2014, odsłon: 1 236


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558834
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości