Ostróda,  5 marca  2010

IGK-341/2/2010

 

Informacja dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego

 

Ostróda, 10 lutego 2010

IGK-341/2/2010

 

Dotyczy zadania: ,,Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”

 

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmian. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

Pytanie 1.

W związku z zapisem w formularzu ofertowym p 1 pp. a) ,,Wynagrodzenie za wykonane zamówienia jest ceną obejmującą wszystkie koszty bez względu na to, czy cena objętych zamówieniem robót budowlano-montażowych przewidzianych do wykonania była właściwie obliczona pod względem ilości (przedmiary)...” prosimy o wyjaśnienie czy zmiana jednostki obmiarowej, ilości obmiarowej lub podstawy wyceny danej pozycji w przedmiarach robót załączonych do specyfikacji na stronie zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian w przedmiarach bez zgody Zamawiającego.

 

Pytanie 2

W związku z treścią rozdziału XII punkt 5 SIWZ ,,Każdy z wykonawców ma obowiązek odwiedzić miejsce budowy na własny koszt celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej” , p. 5 formularza ofertowego załączonego do SIWZ i niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, które w znacznym stopniu utrudniają, a często wręcz uniemożliwiają zapoznanie się z warunkami, w których będą prowadzone roboty budowlane wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert lub o zmianę treści niniejszego punktu SIWZ tak, aby wykluczyć odpowiedzialność oferenta za warunki wykonywania robót z którymi nie miał możliwości się zapoznać.

Odpowiedź:

Aktualne warunki pogodowe nie stanowią przeszkody w przeprowadzeniu wizji terenowej w zakresie niezbędnym do zapoznania się z placem budowy. Trasy rurociągów prowadzone są wzdłuż przyległych dróg publicznych, a zalegająca warstwa śniegu w miejscach przebiegów rurociągów nie przeszkadza

w zapoznaniu się z terenem. Wszelkie inne informacje niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty znajdują się w dokumentacji projektowej, z którą ma obowiązek zapoznać się oferent. Zamawiający nie widzi podstaw do przedłużenia terminu składania ofert, jak również do modyfikacji SIWZ.

 

Pytanie 3.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy za spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia określonego w pkt. VII 2.1. SIWZ będzie uznane wykonanie w okresie ostatnich 5 lat tożsamych pod względem technicznym robót polegających na wykonaniu z należytą starannością 1 zadania budowy kanalizacji deszczowej o wartości min. 4,5 mln brutto?

Odpowiedź:

Wykonanie robót kanalizacji deszczowej z uwagi na brak obiektów gospodarki ściekowej /przepompownie ścieków bytowo-komunalnych, elementy oczyszczalni ścieków/ nie jest tożsame z budową kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem postępowania.

 

Pytanie 4.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w formie edytowalnej

Odpowiedź:

Załączniki do siwz w wersji edytowalnej znajdują się na stronie internetowej zamawiającego www.bip.gminaostroda.pl w zakładce przetargi.

 

Pytanie 5.

Prosimy o dokładne określenie na czym będzie polegał remont kraty oraz o udostępnienie opisu technicznego pn. ,,oczyszczalnia ścieków w Samborowie- remont kraty”. Szczegóły remontu potrzebne są do dokładnej wyceny kosztów.

Odpowiedź:

Opisy techniczne znajdują się w pliku ,,Dokumentacja techniczna” na stronie internetowej zamawiającego www.bip.gminaostroda.pl w zakładce przetargi.

 

Pytanie 6.

Prosimy o określenie klas dróg, przez które będzie przebiegać inwestycja, kto jest ich zarządcą i po czyjej stronie leżą koszty opłat za zajęcie pasów drogowych

Odpowiedź:

Określenie klas dróg znajduje się w opisach technicznych do poszczególnych zadań w pliku ,,Dokumentacja techniczna” na stronie internetowej zamawiającego www.bip.gminaostroda.pl w zakładce przetargi.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego i inne zgodnie z zapisem pkt. 10 w rozdziale XII SIWZ oraz w paragrafie 1 pkt 4 projektu umowy ponosi wykonawca.

 

Pytanie 7.

Prosimy o udzielenie wyjaśnień w przedmiocie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sformułowanych do Postępowania w części dotyczącej zastosowania materiałów i urządzeń. Na podstawie i zgodnie z artykułami 29 i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity prosimy o wskazanie w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia oraz w Dokumentacji Technicznej zapisu odnoszącego się do rozwiązań polegających na zastosowaniu urządzeń i materiałów równoważnych. W przypadku braku takiego zapisu prosimy, aby Zamawiający zajął stanowisko zgodnie z zapisami Ustawy

Odpowiedź:

Opis urządzeń i materiałów bez zastosowania cech handlowych zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Przedmiar robót jako materiał pomocniczy opisuje urządzenia z odniesieniem do urządzeń nie gorszych od opisanych dokumentacją projektową. Zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych każdorazowo wymaga opracowania zamiennego projektu wykonawczego oraz uzyskania zgody Zamawiającego i Projektanta.

W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych należy dokonać zmian w dokumentacji, w wycenie należy uwzględnić koszty wykonania i zatwierdzenia zamiennej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń i uzgodnień. Ponadto urządzenia równoważne winny charakteryzować się cechami technicznymi i technologicznymi określonymi w dokumentacji projektowej oraz w STWiOR.

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie (tj. zastosowanie równoważnych urządzeń) muszą być udokumentowane załączonymi do oferty obliczeniami, szczegółowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, aprobatami, deklaracjami zgodności, kartami katalogowymi urządzeń zamiennych itp.. Dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie. Powyższe zmiany muszą być wykazane na oddzielnym załączniku zatytułowanym ,,Wykaz urządzeń równoważnych” i dołączone do oferty. Brak wskazania w załączniku propozycji zastosowania urządzeń równoważnych oznaczać będzie deklarację wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w projekcie budowlanym. Udowodnienie, że urządzenia i armatura są równoważne spoczywa na wykonawcy na etapie składania ofert. Dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

 

 

 

Ostróda, 8 lutego 2010

IGK-341/2/2010

 

Modyfikacja treści SIWZ oraz odpowiedź na pytania do zadania: ,,Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

 

- modyfikacja w punkcie IX ppkt 1, który otrzymuje brzmienie:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 200 000 zł., (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do 18 lutego 2010 do godz. 10.00

 

- modyfikacja w części B SIWZ str.17 załączniki do SIWZ.

 

Wykaz załączników otrzymuje brzmienie

 

1. Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1-4 oraz art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp

3. Załącznik Nr 3 - Potencjał kadrowy

4. Załącznik Nr 4 - Potencjał techniczny

5. Załącznik Nr 5 - Doświadczenie zawodowe

6. Załącznik Nr 6 - Projekt umowy

7. Załącznik nr 7 - harmonogram rzeczowy

8. Załącznik nr 8 - Zestawienie kosztów zadania

9. Załącznik Nr 9 - Przedmiary robót wszystkich branż

10. Załącznik Nr 10 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

11. Załącznik Nr 11 - Dokumentacja techniczna

 

- modyfikacja w załączniku nr 8 do SIWZ

 

modyfikuje się załącznik nr 8 poprzez dodanie pozycji 66a.

 

Jednocześnie Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmian. ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

Pytanie 1. Rozdział VII pkt. 2.2.

 

a) Czy kierownik budowy może jednocześnie pełnić obowiązki kierownika robót sanitarnych (wymagania dla obydwu funkcji są identyczne)?

 

d) Czy Zamawiający uzna za wystarczające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu wydane przez Urząd Wojewódzki w 1994 roku?

 

Odpowiedź:

a) Ze względu na zakres zadania inwestycyjnego Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia przez kierownika budowy funkcji kierownika robót.

 

d) W rozdziale VII pkt.2 ppkt. 2.2 a,b,c,d, SIWZ oraz w załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający jednoznacznie określił wymagania dotyczące kwalifikacji osób proponowanych do objęcia poszczególnych stanowisk na budowie.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

 

Numer ogłoszenia: 30552 - 2010; data zamieszczenia: 03.02.2010

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe zadania pn. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Inwestycja realizowana będzie na podstawie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, ustaleń SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Zakres realizacji obejmuje: Roboty budowlano - montażowe na ww zadaniu w zakresie: a) modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Samborowo b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej c) budowy głównych przepompowni ścieków, d) budowy przydomowych przepompowni ścieków, e) budowy sieci wodociągowej, f) budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody, g) budowy stacji redukcji ciśnienia wody. Prowadzenie działań promocyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 i ustaleniami z Zamawiającym, min: a/ zamontowanie tablic informacyjnych w momencie rozpoczęcia prac, b/ zamontowanie tablic pamiątkowych po zakończeniu inwestycji, c/ przygotowanie materiałów prezentacyjnych i informacyjnych, m.in.: prezentacja multimedialna na płycie CD zawierająca informację o wszystkich etapach realizacji inwestycji, foldery o formacie A4, kalendarze trójdzielne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót oraz załączniku nr 1 do projektu umowy (załącznik Nr 6 do SIWZ). Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo, a także spełnienie przez Zamawiającego wszystkich warunków narzuconych umową o dofinansowanie zawartą z Instytucją Wdrażającą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 

- Zamawiający przewiduje mozliwość udzielenia do 50% zamówień uzupełniających, liczonych od wartości szacunkowej zamówienia na zasadach okreslonych w art.67 ust 1 okt 6 ustawy Pzp

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.10-9, 45.23.24.23-3, 45.31.00.00-3.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 200 000 zł., (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Bank Pocztowy O/Ostróda Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie zamawiającego. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie kopii, natomiast oryginał należy złożyć odrębnie w siedzibie zamawiającego - kasa - parter pokój nr 113a.

 

 

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich pięciu lat (licząc o dnia wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia (budowa kanalizacji zbiorczej) o wartości robót min. 4,5 mln brutto.

 

- III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- Wykonawca musi dysponować narzędziami i urządzeniami umożliwiającymi wykonanie przedmiotu zamówienia z przepisami i warunkami technicznymi. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 4 do SIWZ,

 

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy wykwalifikowany w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: a). Kierownik Budowy - minimalne wymagania 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik budowy Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa b). Kierownik robót drogowych - minimalne wymagania 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik robót w dziedzinie budownictwa o specjalności drogowej Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane umożliwiające kierowanie robotami w specjalności drogowej Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa c). Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik robót sanitarnych Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa d). Kierownik robót budowlanych - minimalne wymagania 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 2 lata jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych Wykształcenie wyższe lub średnie. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

 

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

- przedstawi kserokopię polisy, w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia wysokości na wartość co najmniej 5 mln zł (słownie: pięć milionów złotych) Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego dokumentu, o którym mowa w ust. VIII pkt. 1 lit. l). b). przedstawi kserokopię informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę co najmniej 6 mln zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 

- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

- III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie terminu realizacji w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

 

1) nieterminowego przekazania terenu budowy,

 

2) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych - atmosferycznych ,

 

3) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,

 

4) epidemii, działań rządowych,

 

5) siły wyższej,

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego II piętro pokój nr 312.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, I piętro, sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: RPO Warmia i mazury na lata 2007-2013.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji w dniu 08.02.2010r.

 

Wyciąg z SIWZ po modyfikacji w dniu 08.02.2010r. - Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 - pliki edytowalne.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - nieaktualna pierwotna przed modyfikacją 

 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Robót: wielkość pliku 734KB 

 

Dokumantacje techniczne: wielkość pliku 185MB 

 

Przedmiary robót: wielkość pliku 4,1MB

Sporządził/a: Jan Brzozowski, Magdalena Wajd
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 03.02.2010, ostatnia aktualizacja: 05.03.2010, odsłon: 1 787


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16055427
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości