Ostróda, 29 grudnia 2009r.

IGK-431/16/2009

 

Dotyczy: Konserwacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ostróda w latach 2010 - 2012

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Konserwacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ostróda w latach 2010 - 2012” została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 1 złożona przez Instalatorstwo Elektryczne Prace Kontrolno-Pomiarowe Ryszard Kozdryk,ul. Brzegowa 5 14-100 Ostróda. Oferta złożona przez Instalatorstwo Elektryczne Prace Kontrolno-Pomiarowe Ryszard Kozdryk,ul. Brzegowa 5 14-100 Ostróda spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 500 punktów.

 

2. Oferta złożona przez Instalatorstwo Elektryczne Prace Kontrolno-Pomiarowe Ryszard Kozdryk, ul. Brzegowa 5, 14-100 Ostróda jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

 

 

Ogłoszenie po zmianach z dnia 18.12.2009r.

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Konserwacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ostróda w latach 2010 - 2012

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 15 . 12 .2009

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Tomczyk (089 676-07-31), fax (089) 676 07 90

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

 

Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązani są pisemnego zawiadomienia o pobraniu dokumentacji w celu umożliwienia pełnego udziału w postępowaniu- dotyczy ewentualnych pytań i modyfikacji siwz.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 50.23.21.00-1

 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje bieżącą konserwację i utrzymanie 1400 punktów świetlnych w 50 miejscowościach na terenie Gminy Ostróda (odległość od miasta Ostróda do najdalszej miejscowości wynosi 30km) w tym:

a) Bieżące dokonywanie oględzin i oceny stanu technicznego urządzeń oświetlenia ulicznego celem wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii oraz aktów wandalizmu.

b) Naprawę uszkodzonych sterowników, styków, połączeń przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych, końcówek kabli, itp.

c) Wymianę uszkodzonych: elementów lamp (dławiki, oprawki), zegarów, bezpieczników, styczników, żarówek (żarówki marki Philips typu SON-T plus 70 W), przekaźników zmierzchowych, itp. elementów oświetlenia ulicznego

d) Konserwację szafek kablowych i oświetleniowych.

e) Sprawdzanie układów zapłonowych opraw.

f) Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.

g) Sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.

h) Ustawianie i regulację przekaźników zmierzchowych.

 

Usługa dotyczy oświetlenia ulicznego zainstalowanego zarówno na urządzeniach Zakładu Energetycznego jak również Zamawiającego.

Wykonawca zapewni swoją dyspozycyjność i gotowość przez całą dobę. Przystąpienie Wykonawcy do usuwania zaistniałych awarii nastąpi w ciągu 24-ch godzin od zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego lub stwierdzenia awarii przez Wykonawcę.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

zakończenie:

- do 31 grudnia 2012r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

 

a) Wykonawca musi być dopuszczony do występowania w obrocie prawnym.

 

b) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

 

- musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (konserwacja oświetlenia ulicznego lub drogowego obejmująca co najmniej 300 punktów świetnych)

 

- musi wskazać osobę odpowiedzialną z jego ramienia za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, którą to osobą dysponuje lub będzie dysponował; wskazana osoba musi posiadać aktualne kwalifikacje do dozoru (grupa 1 pkt. 2,3,10) nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z paragrafem 5 ust 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

 

- musi wskazać co najmniej jedną osobę, której zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia, którą to osobą dysponuje lub będzie dysponował; wskazana osoba musi posiadać aktualne kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV ( grupa 1 pkt. 2,3,10) , zgodnie z paragrafem 5 ust 1 pkt 1 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

 

- musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia narzędziami i urządzeniami, w szczególności podnośnikiem hydraulicznym.

 

c) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, w szczególności:

 

- musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,- PLN.

 

d) Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z póżn. zm.).

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 3 000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych ) w terminie do dnia 29 grudnia 2009 roku do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

I piętro, sekretariat

do 29 grudnia 2009 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Informacja dot. zmiany SIWZ

 

Ostróda, 18 grudnia 2009

IGK-341/16/2009

 

Modyfikacja treści SIWZ na zadanie: Konserwacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ostróda w latach 2010 - 2012

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w punkcie 5 ppkt 1 lit. b tj. ww. punkt w zakresie posiadanego doświadczenia otrzymuje brzmienie:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:

 

- musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (konserwacja oświetlenia ulicznego lub drogowego obejmująca co najmniej 300 punktów świetlnych).

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29 grudnia 2009 do godz. 10.00. Termin wniesienia wadium ulega przesunięciu również do dnia 29 grudnia do godz. 10.00.

 

 

 

 

 

 

 

Treść pierwotnego ogłoszenia

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie Konserwacja oświetlenie ulicznego na terenie gminy Ostróda w latach 2010 - 2012

 

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 15 . 12 .2009

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Zbigniew Tomczyk (089 676-07-31), fax (089) 676 07 90

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

 

Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązani są pisemnego zawiadomienia o pobraniu dokumentacji w celu umożliwienia pełnego udziału w postępowaniu- dotyczy ewentualnych pytań i modyfikacji siwz.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Określenie kodu CPV 50.23.21.00-1

 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje bieżącą konserwację i utrzymanie 1400 punktów świetlnych w 50 miejscowościach na terenie Gminy Ostróda (odległość od miasta Ostróda do najdalszej miejscowości wynosi 30km) w tym:

a) Bieżące dokonywanie oględzin i oceny stanu technicznego urządzeń oświetlenia ulicznego celem wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii oraz aktów wandalizmu.

b) Naprawę uszkodzonych sterowników, styków, połączeń przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych, końcówek kabli, itp.

c) Wymianę uszkodzonych: elementów lamp (dławiki, oprawki), zegarów, bezpieczników, styczników, żarówek (żarówki marki Philips typu SON-T plus 70 W), przekaźników zmierzchowych, itp. elementów oświetlenia ulicznego

d) Konserwację szafek kablowych i oświetleniowych.

e) Sprawdzanie układów zapłonowych opraw.

f) Sprawdzanie stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.

g) Sprawdzanie wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej.

h) Ustawianie i regulację przekaźników zmierzchowych.

 

Usługa dotyczy oświetlenia ulicznego zainstalowanego zarówno na urządzeniach Zakładu Energetycznego jak również Zamawiającego.

Wykonawca zapewni swoją dyspozycyjność i gotowość przez całą dobę. Przystąpienie Wykonawcy do usuwania zaistniałych awarii nastąpi w ciągu 24-ch godzin od zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego lub stwierdzenia awarii przez Wykonawcę.

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

zakończenie:

- do 31 grudnia 2012r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

a) Wykonawca musi być dopuszczony do występowania w obrocie prawnym.

b) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

w szczególności:

- musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem (konserwacja oświetlenia ulicznego lub drogowego obejmująca co najmniej 1000 punktów świetnych) i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia;

- musi wskazać osobę odpowiedzialną z jego ramienia za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, którą to osobą dysponuje lub będzie dysponował; wskazana osoba musi posiadać aktualne kwalifikacje do dozoru (grupa 1 pkt. 2,3,10) nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie z paragrafem 5 ust 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

- musi wskazać co najmniej jedną osobę, której zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia, którą to osobą dysponuje lub będzie dysponował; wskazana osoba musi posiadać aktualne kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV ( grupa 1 pkt. 2,3,10) , zgodnie z paragrafem 5 ust 1 pkt 1 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.);

- musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia narzędziami i urządzeniami, w szczególności podnośnikiem hydraulicznym.

c) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, w szczególności:

- musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności na kwotę min. 100.000,- PLN.

d) Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z póżn. zm.).

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

- Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 23 grudnia 2009 roku do godz. 10.00

 

X. Miejsce oraz termin składania ofert w siedzibie zamawiającego

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

I piętro, sekretariat

do 23 grudnia 2009 do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Aktualna: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Nieaktualna: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 15.12.2009, ostatnia aktualizacja: 05.01.2010, odsłon: 1 090


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15608452
odsłon strony

Aktualnie mamy
108 gości