Nasz znak: RGP.6840.42.2012
Ostróda, 04 marca 2014 r.
 
I n f o r m a c j a
 
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. W dniu 21 lutego 2014 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 27/2 o pow. 0,6354 ha, położonej w obrębie Grabin.
 
2. Działka nr 27/2 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00044598/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 10.800,oo zł /słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 10.910,oo zł /słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych/.
 
5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Bronisława Zając.
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 04 marca 2014 r. do 11 marca 2014 r.
 
Data przekazania do publikacji: 04.03.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
Nasz znak: RGP.6840.42.2012
Ostróda, 13 stycznia 2014 r.
 
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, zarządzenia Nr 136/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Grabin, oznaczonej jako działka nr 27/2 o pow. 0,6354 ha.
 
Działka nr 27/2 o pow. 0,6354 ha stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00044598/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Działka Nr 27/2 położona jest w obrębie Grabin, pośród nieruchomości użytkowanych rolniczo. Posiada kształt o regularnych bokach, zbliżony do trapezu. W północno-zachodniej części działki znajduje się nieużytek porośnięty drzewostanem, którego wartość równa się kosztom zrywki. Działka sklasyfikowana jako rola V i nieużytek. Warunki agrotechniczne działki dobre, a stosunki wodne korzystne. Działka uprawiana rolniczo. Dojazd do działki drogą gruntową nieutwardzoną.
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, położony jest w strefie S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.”
 
Cenę wywoławczą dla działki Nr 27/2 o pow. 0,6354 ha do przetargu ustala się w wysokości 10.800,- zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych).
 
Wadium w wysokości 1.000,- zł (słownie: tysiąc złotych)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 21 lutego 2014 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1.000,00 zł w terminie do dnia 18 lutego 2013 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka do majątku wspólnego i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Grabin.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Grabin, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 16 stycznia 2014 r. do 18 lutego 2014 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda  www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie www.gminaostroda.pl.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 16.01.2014, ostatnia aktualizacja: 04.03.2014, odsłon: 1 340


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16559090
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości