Ostróda, dnia 3 lutego 2017 r.
 
Informacja o wynikach naboru
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
 
Podinspektor-Koordynator Projektu „Kreatywne Przedszkolaki w Gminie Ostróda” Współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej.
wybrana została kandydatka: Pani Katarzyna Domeradzka
zamieszkała w Ostródzie
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Wybrana osoba spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.02.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

                                   

Ostróda, dnia 23 stycznia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor - Koordynator Projektu „Kreatywne Przedszkolaki w Gminie Ostróda” - Współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej.
 
1. Nazwa i adres jednostki:
- Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
 
2. Stanowisko będące przedmiotem naboru:
- Koordynator Projektu „Kreatywne Przedszkolaki w Gminie Ostróda” - Współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej; w Referacie Oświaty, Kultury i Sportu
 
3. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
2) wykształcenie wyższe albo średnie i 3-letni staż pracy;
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia.
 
4. Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:
1) doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora projektu z działania 9.1.1 POKL w perspektywie finansowej 2007-2013 lub działania 2.1 RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
2) wiedza na temat zasad finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zasad kwalifikowalności wydatków w ramach ERFF, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3) doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej;
4) samodzielność, obowiązkowość, staranność;
5) obsługa komputera i komputerowych aplikacji biurowych;
6) prawo jazdy kat. B;
7) dobry stan zdrowia.
 
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) ścisłe przestrzeganie wytycznych i przepisów dotyczących realizacji projektu współfinansowanych z EFS przy wykonywaniu czynności;
2) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych;
3) rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków;
4) terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań;
5) dbałość o powierzone mienie;
6) koordynowanie projektu pt. „Kreatywne Przedszkolaki w Gminie Ostróda” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
7) nadzorowanie pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projeu;
8) podejmowanie wszelkich decyzji finansowych i personalnych związanych z realizacją projektu w ramach zatwierdzonego budżetu;
9) zakup towarów i usług w oparciu o PZP, procedurę postępowania w przypadku zakupów poniżej 30 000 euro,
10) monitoring projektu;
11) przygotowanie i przeprowadzenie rekrutacji;
12) przygotowanie procedur obowiązujących przy realizacji projektu;
13) przeprowadzenie zebrań informacyjnych dla rodziców dzieci;
14) utrzymywanie stałych kontaktów z opiekunem projektu w Instytucji Zarządzającej,
15) informowania na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu;
16) terminowego przesyłania wszystkich wymaganych dokumentów i informacji w tym sprawozdań okresowych, przestrzegania (przez cały zespół projektu) obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów;
17) przygotowywanie wniosków o płatność;
18) odpowiedzialność za realizację projektu zgodnie z przygotowanym wnioskiem;
19) bieżące wypełnianie dokumentów i obowiązków wymaganych w ramach realizacji projektu;
20) przekazywanie na bieżąco personelowi projektu wszystkich przykładów dobrych praktyk;
21) współpraca z wykonawcami usług zleconych, nadzorowanie wykonywanych przez nich działań, egzekwowanie wymaganych dokumentów;
22) utrzymywanie kontaktów z nauczycielami i personelem obsługi, zaangażowanych w realizację projektu, nadzorowanie i rozliczanie ich pracy;
23) współpraca z księgową w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego z realizacji projektu oraz bieżącego monitorowania postępu prac, realizacji założeń projektu oraz diagnozowania potrzeb.
 
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) zatrudnienie na czas określony (24 miesiące), zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym;
2) podinspektor - 3/4 etatu, wynagrodzenie wg grupy X;
3) praca o charakterze biurowym w Biurze Projektu „Kreatywne przedszkolaki” (budynek Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach)
 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
- w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.
 
8. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV (curriculum vitae) z informacjami o posiadanym wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3) dokument poświadczający posiadanie doświadczenia w pełnieniu funkcji koordynatora projektu z działania 9.1.1 POKL w perspektywie finansowej 2007-2013 lub działania 2.1 RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
4) dokument poświadczający wykształcenie (w tym kserokopie świadectw, dyplomu lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów);
5) kserokopie świadectw pracy;
6) kserokopia dowodu osobistego;
7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
9) oświadczenie o niekaralności (braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem;
11) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 
9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Koordynator Projektu „Kreatywne Przedszkolaki”” na adres Urzędu Gminy Ostróda (14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój nr 202), w terminie do dnia 2 lutego 2017 r. do godziny 15:30 włącznie. Liczy się data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.
 
10. Informacje dodatkowe:
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność” przez kandydata, a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego podpisane. List motywacyjny oraz CV (curriculum vitae) z informacjami o posiadanym wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Ostróda odrębnym zarządzeniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru i zaakceptowany przez Wójta, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć w Urzędzie Gminy Ostróda zaświadczenie o niekaralności.
Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostróda oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaostroda.pl).
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.01.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 23.01.2017, ostatnia aktualizacja: 03.02.2017, odsłon: 1 461


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558980
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości