Nasz znak: RGP.6840.9.2011

Ostróda, 03 stycznia 2013 r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 21 grudnia 2012 r. został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 7A, położonym na działce nr 215/1 o pow. 0,1824 ha, w miejscowości Pietrzwałd

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi co do udziału 34/100 własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą KW 39081 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 79.900,oo zł

/słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 03 stycznia do 11 stycznia 2013 r.

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.9.2011

Ostróda, 14 listopada 2012 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 129/2011 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 7A, położonym na działce oznaczonej nr 215/1 o pow. 0,1824 ha.

 

Działka nr 215/1 o pow. 0,1824 ha, położona w obrębie Pietrzwałd, zgodnie z KW 39081 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie stanowi, co do udziału 34/100, własność Gminy Ostróda.

 

Dla terenu przeznaczonego do sprzedaży nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest na cele rolne. Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich.

 

Działka nr 215/1 o pow. 0,1824 ha położona jest w początkowej, północnej części wsi Pietrzwałd. Znajduje się w odległości ok. 70 m od drogi powiatowej Pietrzwałd - Wysoka Wieś. Położona jest na terenie płaskim z lekkim spadkiem w kierunku drogi. Kształt zbliżony do trapezu o proporcjonalnych bokach. Działka częściowo ogrodzona płotem z siatki drucianej.

Na działce znajduje się budynek gospodarczy oraz budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony numerem porządkowym 7A. Wybudowany został w latach 70-tych w technologii tradycyjnej. Budynek dwukondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, częściowo ocieplony. Wyposażony jest w: instalację wodociągową - zasilaną z wodociągu wiejskiego, elektryczną, gazową oraz instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody - indywidualne dla każdego lokalu mieszkalnego. Budynek wyposażony jest również w instalację kanalizacyjną - obecnie odprowadzenie do osadnika znajdującego się na terenie działki. W najbliższym czasie możliwość podłączenia do kanalizacji zbiorczej.
Dawniej budynek wiejskiej przychodni zdrowia.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

1/ udział 32/100 w gruncie działki nr 215/1 o powierzchni 0,1824 ha, położonej w obrębie Pietrzwałd (zabudowanej budynkiem wielorodzinnym) oraz w częściach wspólnych budynku.

2/ lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 109,62 m2, składający się z 9 pomieszczeń. Usytuowany na parterze. Wyposażony w instalację elektryczną - 230V, wodną z zimną wodą z sieci wiejskiej, kanalizacyjną. Ogrzewanie lokalu oraz ciepłej wody użytkowej indywidualne - piec gazowy dwufunkcyjny. Kaloryfery płaszczowe typu PURMO. Stolarka okienna PCV. Wejście do lokalu z dwóch stron budynku.

Lokal mieszkalny wymaga adaptacji na cele mieszkalne.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 79.900,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych). Wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu tj.: nie mniej niż 800,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia 2012 r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy pok. 401

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 8.000,00 zł w terminie do dnia 18 grudnia 2012 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Pietrzwałd.

 

Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu:

- 02 marca 2012 r. - I przetarg ustny nieograniczony

- 22 czerwca 2012 r. - II przetarg ustny nieograniczony

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Pietrzwałd, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 16 listopada 2012 r. do 18 grudnia 2012 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda  www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej (zasięg lokalny) w dniu 16 listopada 2012 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Łucja Fafińska

 

data publikacji: 16.11.2012, ostatnia aktualizacja: 03.01.2013, odsłon: 1 182


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544569
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości