Ostróda, 2 stycznia 2014
 ZP.271.12.2013
 
 
Strona internetowa, tablica ogłoszeń
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego Dostawa oleju opałowego do budynku w Pietrzwałdzie, w którym znajdują się: Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż Pożarna
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2012r. poz. 907. ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
 
Dostawa oleju opałowego do budynku w Pietrzwałdzie, w którym znajdują się: Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż Pożarna
 
została wybrana oferta nr 2 złożona przez BOSS 19 Sp. z o.o. ul. Młodkowskiego 40A, 11-700 Mrągowo, za cenę ofertową brutto 3,58zł za 1 litr oleju.
 
Oferta złożona przez BOSS 19 Sp. z o.o. ul. Młodkowskiego 40A, 11-700 Mrągowo uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Ponadto ważne oferty złożyły firmy
 
Numer
oferty
Nazwa, adres wykonawcy
Cena ofertowa brutto
 (za 1 litr)
Punkty
1.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stacja Paliw, , Duet” M. Anaczkowski, K. Filarski Spółka jawna, ul Lubawska 5, 14-200 Iława
3,81
93,90
3.
Przedsiębiorstwo handlowo-Usługowe MARTEX Jadwiga Kamińska Al. Jana Pawła II 1A, 14-200 Iława
3,64
98,30
 

Ostróda: Dostawa oleju opałowego do budynku w Pietrzwałdzie, w którym znajdują się: Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż Pożarna
Numer ogłoszenia: 515178 - 2013; data zamieszczenia: 12.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego do budynku w Pietrzwałdzie, w którym znajdują się: Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż Pożarna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do budynku w Pietrzwałdzie, w którym znajdują się: Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, KGW oraz Straż Pożarna W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1 litr (w temperaturze referencyjnej 15oC) Opis wymogów Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia: Olej opałowy lekki o wartości opałowej min 42,6 MJ/kg. Gęstość w temp. 15ºC max 860 kg/m³. Lepkość kinetyczna w temperaturze 20ºC max 6,00 mm²/s. Zawartość siarki max 0,1 % (m/m). Pozostałość po spopieleniu max 0,01 %(m/m). Zawartość wody max 200 mg/kg. Całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg. Temperatura płynięcia max -20ºC Temperatura zapłonu min 56ºC Barwa czerwona Ilość zamówionego oleju będzie zależna od zapotrzebowania w danym sezonie grzewczym w ilości do 12.000 litrów. Zamawiający przewiduje rozładunek oleju opałowego z autocysterny do zbiorników przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Podstawą do wystawienia faktury, będzie dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze 15°C wg potwierdzenia przyjęcia przez osobę do tego upoważnioną przez Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty: - aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem czyli obrót paliwami ciekłymi udzieloną na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. - Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2012r. poz. 1059)Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje tego warunku.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje tego warunku.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • zamawiający nie precyzuje tego warunku.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 30 000,00 zł Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga aby Wykonawca załączył dodatkowo do oferty: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dokument tj. wydruk ze strony internetowej podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, określający cene 1 litra oleju opałowego, obowiązującą u producenta paliwa, u którego wykonawca zaopatruje się w olej opałowy w dniu 13.12.2013r. godz. 10.00. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 4. Podpisany/zatwierdzony wzór/projekt umowy 5.Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika (tylko w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego - np. konsorcjum) do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.Świadectwo jakości oferowanego oleju od producenta, świadczące o spełnieniu wymaganych przez Zamawiającego parametrów lub informacji na temat parametrów oferowanego oleju opałowego (ewentualnie innego dokumentu określającego parametry oferowanego opału).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

cena będzie ulegała waloryzacji zgodnie z zapisami umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda pokój 311.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda.

IV.4.5) Termi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Załączniki

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.12.2013, ostatnia aktualizacja: 02.01.2014, odsłon: 1 087


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16544716
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości