Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku rolnym osób fizycznych
 
Wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym.
 
Wymagane dokumenty:
1. Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji o gruntach, sporządzonej na formularzu obowiązującym w Gminie Ostróda ( Druk IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3 od 01.07.2019 r.) w terminie 14 dni od dnia:
 
- zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego;
 
- zaistnienia zmian, powodujących zmniejszenie lub zwiększenie powierzchni gruntów gospodarstwa rolnego w ciągu roku podatkowego, w tym polegających na zajęciu gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub przywróceniu na gruntach działalności rolniczej.
 
2. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawne, osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
Telefon 89 676 07 13
 
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIX/227/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz.900)
 
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.)
 
 
Uchwała Nr XLIX/390/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 listopada 2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105)
 
Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 
Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (obowiązują do wejścia w życie uchwały XXXVIII/297/2018)
 
Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
 
Uchwała Nr XXXVIII/298/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia
 
Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów w obrębie wysypiska śmieci w miejscowości Rudno
 
Uchwała Nr III/16/88 Gminnej Rady Narodowej w Ostródzie z dnia 23 września 1988 r. w sprawie zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda i Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego
Uchwała Nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda i Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości następuje w terminie określonym w art. 139 Ordynacji podatkowej, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy i stanowiskiem organu I instancji jest przesyłane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania chyba, że zasługuje na uwzględnienie w całości.
 
Sposób zapłaty podatku:
Podatek rolny można wpłacać:
- w kasie Urzędu Gminy Ostróda, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00;
 - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda w Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110,
- u inkasentów.
 
Podatek płatny jest w ratach wynikających z decyzji organu podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku podatkowego.
 
Uwagi:
1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 
2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar w/w gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
 
3. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
 
4. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie Gminy Ostróda, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania podatkowego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).
 
5. Łączne zobowiązanie podatkowe należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy). Jeżeli gospodarstwo rolne prowadzi w całości jedna z tych osób, nakaz płatniczy wystawia się na te osobę.
 
6. Obowiązek złożenia informacji o gruntach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy ustawy o podatku rolnym.
 

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.01.2007, ostatnia aktualizacja: 31.01.2018, odsłon: 3 941


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540981
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości