Ustalenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości osób fizycznych
 
    Wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości.
 
    Wymagane dokumenty:
 
    1. Osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzonej na formularzu obowiązującym w Gminie Ostróda  (Druk IN-1 do 2017 r., Druk IN-1 od 2018 r., Druk IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 od 01.07.2019 r.) w terminie 14 dni od dnia:
 
  - wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego;
 
  - zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w roku podatkowym (w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części).
 
    2. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
    Jednostka prowadząca sprawę:
  Referat Finansowy
  Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
  Telefon 89 676 07 13
 
    Podstawa prawna:
 
     Uchwała Nr XXIX/228/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda
 
    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900)
 
    Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)
 
    Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda (stawki na 2017 r.)
 
    Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda (stawki na 2018 r.)
 
    Uchwała Nr XLIX/389/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 listopada 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda  (stawki na 2019 r.)
 
    Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków lub ich części niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 
    Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 
    Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (obowiązują do wejścia w życie uchwały XXXVIII/297/2018)
 
    Uchwała Nr XXXVIII/297/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 
 
    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104)
 
    Uchwała Nr LIII/332/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis
 
    Uchwała Nr XXXVIII/298/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2018 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia
 
    Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
    Wydanie decyzji w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości następuje w terminie określonym w art. 139 Ordynacji podatkowej, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 
    Tryb odwoławczy:
    Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
   
    Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
    Odwołanie wraz z aktami sprawy i stanowiskiem organu I instancji jest przesyłane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania chyba, że zasługuje na uwzględnienie w całości.
 
    Sposób zapłaty podatku:
    Podatek od nieruchomości można wpłacać:
 
  - w kasie Urzędu Gminy Ostróda, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00;
 
  - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Ostróda w Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110,
 
  - u inkasentów.
 
    Podatek płatny jest w ratach wynikających z decyzji organu podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku podatkowego.
 
    W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
    Uwagi:
    1. Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości oraz jednocześnie w zakresie podatku rolnego lub podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie Gminy Ostróda, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania podatkowego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).
 
    2. Łączne zobowiązanie podatkowe należne od przedmiotów opodatkowania stanowiących współwłasność lub znajdujących się w posiadaniu dwóch lub więcej osób fizycznych ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym), który wystawia się na któregokolwiek ze współwłaścicieli (posiadaczy).
 
    3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
 
    4. Obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.01.2007, ostatnia aktualizacja: 01.07.2019, odsłon: 4 655


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458679
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości