Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
 
Informacje wstępne:
Ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na:
- budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;
- zakup i zainstalowanie:
 
a/ deszczowni,
b/ urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
c/ urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód),
 
jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie ulgi, zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), zakres żądania (z oznaczeniem rodzaju przeprowadzonej inwestycji, daty jej zakończenia) podpis wnioskodawcy i datę sporządzenia).
 
2. Do wniosku należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków, jak również oświadczenie, że wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.
 
 
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Finansowy
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 113
Telefon 89 676 07 13
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
 
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 709 z późn. zm.)
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)
 
Wymagane opłaty:
Brak opłat.
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wydanie decyzji, w terminie określonym w art. 139 Ordynacji podatkowej, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Decyzja jest wydawana po przeprowadzeniu postępowania podatkowego, na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie. Odwołanie wraz z aktami sprawy i stanowiskiem organu I instancji jest przesyłane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, chyba, że zasługuje na uwzględnienie w całości.
 
Uwagi:
1. Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
 
2. Ulgę stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jej przyznanie. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.
 
3. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.
 
4. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone w ustawie.
 
5. Ulga inwestycyjna stanowi pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i może być przyznana do wysokości określonych w art. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 oraz podlega kumulacji z innymi formami pomocy inwestycyjnej z tytułu realizacji tej samej inwestycji.

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Monika Klimowska

 

data publikacji: 15.01.2007, ostatnia aktualizacja: 28.01.2021, odsłon: 3 742


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569146
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości