Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców
 
Wymagane dokumenty:
- Wypełniony formularz wniosku (druk do pobrania wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru PESEL)
 
- Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych - oryginały do wglądu),
 
- Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku niewykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych,
 
- Dowód dokonania opłaty.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
Opłaty:
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby lub imion i nazwisk osób zameldowanych w jednym lokalu) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców gminy Ostróda lub w rejestrze zamieszkania cudzoziemców wynosi 31,- zł Opłatę tę wnosi się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców gminy Ostróda lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestrów drogą korespondencyjną - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.
Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestrów należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych z ww. rejestrów lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym ) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestrów, a także należy wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie jej w rejestrze mieszkańców gminy Ostróda lub rejestrze zamieszkania cudzoziemców a ponadto należy wskazać jakie dane mają być udostępnione.
Odmowa udostępnienia danych z ww. rejestrów następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
 
 
Podstawa prawna:
 
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1397).
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. z 2017 r. poz. 2482 ze zm).
5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1212).
6. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 700)
 
 
 
Inne informacje:
- Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba  (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do organu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania (ostatnie miejsce zameldowania) osoby, której dane mają być udostępnione.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.03.2015, ostatnia aktualizacja: 09.09.2019, odsłon: 2 460


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540896
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości