Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych - załącznik nr 1,
2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - załącznik nr 2,
3. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. organu gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji - oryginały do wglądu),
4. Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku nie wykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji,
5. Dowód dokonania opłaty.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 117
Telefon: (89) 6760717
 
Podstawa prawna:                                                                                                                             
- ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
Wymagane opłaty:
1.Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł.
Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31 zł.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 
2. Opłatę należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy:
http://www.bip.gminaostroda.pl/index.php
 
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Dane osobowe udostępniane są w formie pisemnej.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Uwagi:
Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.).
Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej
Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego.
 
Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
● Dane jednostkowe ze Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby udostępnia się na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej.

Sporządził/a: Katarzyna Grzeluk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 30.03.2015, ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, odsłon: 1 735


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540942
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości