Uchwały Nr XXIII/132/2012

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 czerwca 2012 roku

 

w sprawie uchwalenia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Ostróda na lata 2012 - 2032

 

      Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz mając na względzie założenia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r. / M.P. nr 50, poz. 735 z późn. zm. / , Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchwala się Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Ostróda na lata 2012- 2032 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.07.2012, ostatnia aktualizacja: 03.07.2012, odsłon: 1 341


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16315792
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości