Uchwała XXIV/156/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości otrzymywanego ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 

      Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 147 poz.1229 z późn. zmianami/ - Rada Gminy Ostróda u c h w a l a, co następuje:

 

      § 1. Określa się wysokość otrzymywanego ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym na poziomie 1/240 oraz szkoleniach pożarniczych na poziomie 1/480 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.11.2008, ostatnia aktualizacja: 04.11.2008, odsłon: 1 211


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209697
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości