Uchwała XVII/119/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 lutego 2008r.

 

w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

      Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchwala się program i zasady współpracy Gminy Ostróda w 2007 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnie 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Traci moc uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.03.2008, ostatnia aktualizacja: 12.03.2008, odsłon: 3 633


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236244
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości