Uchwała XLIX/238/10

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 marca 2010r.

 

w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

      Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchwala się wieloletni program i zasady współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Magda Kowieska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.04.2010, ostatnia aktualizacja: 13.04.2010, odsłon: 1 052


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16540853
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości