Uchwała Nr XVI/105/08

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 stycznia 2008r.

 

w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych, w tym wysokości opłat za korzystanie z posiłków.

 

Na podstawie art. 67a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz.U. z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Dz. U. z 2006r. poz. 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292 ) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

   § 1.1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju ucznia Gmina Ostróda prowadzi stołówki szkolne w następujących szkołach:

 

 a) Gimnazjum w Lipowie dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,

 

 b) Szkole Podstawowej w Brzydowie,

 

 c) Gimnazjum w Durągu,

 

 d) Gimnazjum w Ostródzie.

 

  2. Ze stołówek określonych w ust. 1 korzystać mogą uczniowie tych placówek.

 

   § 2. 1. Ustala się wysokość opłat dla uczniów korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych w następującej wysokości:

 

  a) Gimnazjum w Lipowie dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - 2,50 zł za posiłek,

 

  b) Szkole Podstawowej w Brzydowie - 1,60 zł za posiłek,

 

  c) Gimnazjum w Durągu - 2,50 zł za posiłek,

 

  d) Gimnazjum w Ostródzie - 2,50 zł za posiłek.

      

 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 obejmują koszt surowców potrzebnych do przygotowania posiłków.

 

§ 3. 1. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 będą dokonywane za dany miesiąc do dnia 10-go tego miesiąca u osoby wskazanej przez Dyrektora Szkoły.

 

2. Środki finansowe pochodzące z opłat, o których mowa w ust. 1 szkoła przekazywać będzie na konto budżetu Gminy Ostróda do dnia 15-tego każdego miesiąca.

 

§ 4. 1. Zwalnia się od opłat uczniów, którzy otrzymują dofinansowanie do posiłków ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie lub innych źródeł, ze względu na szczególnie trudną sytuacją ich rodzin.

 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do zwolnienia z opłat w całości lub w części w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych lub w razie szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, na wniosek rodzica lub szkoły.

 

§ 5. 1.W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia przysługuje zwrot opłaty proporcjonalnie do liczby dni nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności ucznia do godziny 7:30 w danym dniu.

 

2. Należna kwota zwrotu, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn ceny posiłku i liczby dni nieobecności ucznia.

  

3. Zwrotów opłat, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) na koniec miesiąca, w którym przypadały nieobecności w formie odpisu z należności za posiłek w następnym miesiącu.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.02.2008, ostatnia aktualizacja: 22.09.2016, odsłon: 1 130


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15209774
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości