Wojewoda Warmińsko Mazurski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 3 stycznia 2008 roku stwierdził nieważność poniższej uchwały

 

 

Uchwała Nr XIII/92/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 listopada 2007r.

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

      Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn, zm.) Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

 

      § 1. Uchwala się Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.02.2008, ostatnia aktualizacja: 05.02.2008, odsłon: 902


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16100065
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości