Uchwała Nr XXXVIII/306/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2018 r.
 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257) Rada Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:
 
     § 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Henryka Kraszewskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. na działalność Wójta Gminy Ostróda uznaje się ją za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/306/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 29 stycznia 2018 r.
 
 
Uzasadnienie
 
     Pan Henryk Kraszewski dnia 4 grudnia 2017 r. złożył do Rady Gminy skargę na Wójta Gminy „w związku z lekceważeniem problemu naprawy drogi gruntowej o długości 800 m należącej do gminy”. Skarga została skierowana do Komisji Rewizyjnej, która ustaliła następujący stan faktyczny: opisywana w skardze droga jest drogą gminną gruntową. Oprócz pisma Skarżącego nie wpłynęły do Wójta Gminy żadne inne skargi czy wnioski o jej naprawę. Z drogi tej w celu dojazdu do pól korzysta firma Perkoz.
 
     Wójt Gminy wystąpił do Wójta Gminy Grunwald i do firmy Perkoz z pytaniem o możliwość partycypacji w kosztach remontu tej drogi.
 
     Odnosząc się do zarzutu lekceważenia przez Wójta Gminy problemu naprawy tej drogi należy stwierdzić, że jest on niezasadny.
 
     Do zadań gminy należy m.in. zadanie związane z drogami gminnymi w tym ich budowa, remont i modernizacja.
 
     Gmina decyduje o kolejności i terminie realizacji zadań związanych z drogami będącymi jej własnością. Obowiązek utrzymywania dróg gminnych nie oznacza jednak prawnego obowiązku podjęcia działań związanych z remontem danej drogi w każdym czasie i na każde żądanie.
 
     Kolejność i terminy remontów dróg gminnych zależą od środków budżetowych, jak również od tego jakie jest znaczenie tej drogi dla mieszkańców danej miejscowości i okolic.
 
     Wójt Gminy w zakresie remontów dróg dokonuje analizy potrzeb i swoje propozycje przedstawia Radzie Gminy, która uznając ich celowość przeznacza na ten cel środki w budżecie. Zatem sam Wójt nie decyduje o zakresach i terminach określonych robót.
 
     Należy także wskazać, że ani Wójt, ani Rada Gminy nie mają obowiązku niezwłocznego podejmowania czynności w zakresie remontu wskazanej drogi, gdyż obowiązek taki nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 
     W związku z powyższym skargę na lekceważenie przez Wójta problemu naprawy drogi gruntowej uznano za bezzasadną.
 
Pouczenie:
 
     Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 30.01.2018
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 30.01.2018, ostatnia aktualizacja: 30.01.2018, odsłon: 786


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070928
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości