Uchwała Nr XXXVIII/229/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 czerwca 2013r.

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) – Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1 Uznaje się za bezzasadną skargę Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Wygodzie oraz Stowarzyszenia „Nie Lękaj Się” w Olsztynie na działalność Wójta Gminy Ostróda w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2 Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Wygodzie oraz Stowarzyszenia „Nie Lękaj Się” w Olsztynie oraz Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie o sposobie załatwienia skargi.

 

      § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 01.07.2013r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/229/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 czerwca 2013r.

 

      Pismem z dnia 21 marca 2013r. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Wygodzie oraz Stowarzyszenie „Nie Lękaj się” w Olsztynie wniosły do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego skargę na działalność Wójta Gminy Ostróda w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”. W dniu 10 kwietnia 2013r. /data wpływu do Urzędu 12.04.2013r./ skarga, na podstawie art. 231 w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267), została przekazana Radzie Gminy Ostróda jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

 

      Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu w/w skargi, zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji doraźnej na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, co następuje:

 

      Powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie” nastąpiło po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Ostróda zarządzeniem Nr 11/2013 z dnia 8 lutego 2013r. Skład Komisji Konkursowej został ustalony zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, przyjętego przez Radę Gminy Ostróda uchwałą Nr XLIX/238/10 z dnia 29 marca 2010r. Przy wyłanianiu komisji konkursowej nie stwierdzono nieprawidłowości. Zgodnie z § 2 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, Komisja składa się z co najmniej 5 osób, szczegółowo wskazanych w § 3 Regulaminu, w tym w razie potrzeby innych ekspertów /§ 3 lit. f/. Zatem w/w przepisy uprawniają Wójta do powołania do składu komisji osób posiadających merytoryczną wiedzę w zakresie związanym z przedmiotem konkursu /pracownika socjalnego, pracownika merytorycznego GOPS/, co powoduje bezzasadność podnoszonych w skardze zastrzeżeń.

 

      Dodatkowo należy podkreślić, że powołani do składu komisji pracownicy merytoryczni jednostki organizacyjnej gminy /GOPS/ uczestniczyli w jej pracach na prawach członka komisji, a nie eksperta z głosem doradczym. Powołanie ekspertów z głosem doradczym zostało zarezerwowane dla Komisji, a nie Wójta /o czym stanowi § 14 Regulaminu/, w sytuacjach wymagających dodatkowych wyjaśnień, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca. Informacja o składzie Komisji Konkursowej została podana do wiadomości radnych Rady Gminy Ostróda niezwłocznie, zaś publikacja w BIP nastąpiła w dniu 25 lutego 2013r., co nie wpłynęło na prawidłowość powołania Komisji. Wszyscy członkowie Komisji złożyli oświadczenia o braku podstaw do ich wyłączenia z prac Komisji, według wzoru określonego w Załączniku Nr 1 do Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, a tym samym argumenty dotyczące braku rzetelności czy obiektywizmu przy ocenie ofert nie mogą zostać uwzględnione. Komisja, stosownie do regulaminu jej pracy, uszeregowała oferty zgodnie z punktacją przyznaną w trakcie procesu oceny, w formie listy rankingowej, którą przedstawiła Wójtowi Gminy Ostróda do rozpatrzenia i ostatecznego zatwierdzenia /protokół Komisji z dnia 20 lutego 2013r./. Na skutek weryfikacji dokonanych obliczeń i ujawnienia błędu rachunkowego w sumowaniu poszczególnych pozycji w karcie oceny ofert, Komisja skorygowała pierwotny protokół zawierający listę rankingową ofert /protokołem z dnia 27 lutego 2013r./. Błąd matematyczny pozostał bez wpływu na wynik i rozstrzygnięcie konkursu. Wójt Gminy Ostróda, na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowej, realizację zadania publicznego powierzył podmiotowi, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. Działania Wójta Gminy Ostróda oraz Komisji Konkursowej, były zgodne
z procedurą uchwaloną przez Radę Gminy Ostróda.

 

      Odnośnie kwestionowania przez Skarżących merytorycznej pracy Komisji konkursowej, w tym dokonanej przez członków Komisji oceny ofert oraz złożonego wniosku o ponowne rozpatrzenie ofert lub unieważnienie postępowania konkursowego, należy stwierdzić, że zgodnie z procedurą rozpatrywania ofert przyjętą przez Radę Gminy Ostróda, nie ma możliwości ponownej weryfikacji i oceny ofert ani unieważnienia postępowania, w sytuacji, gdy jeden z oferentów uznaje, iż jego oferta uzyskała zbyt małą ilość punktów. Podjęte decyzje mają bowiem charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie, o czym ubiegający się o realizację zadania publicznego zostali poinformowani w pkt 7.5 Wytycznych dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Ostróda na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert w 2013 roku.

 

      Reasumując, skargę powołanych na wstępie Stowarzyszeń, należy uznać za bezzasadną.

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.07.2013, ostatnia aktualizacja: 04.10.2013, odsłon: 1 039


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070612
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości