Uchwała Nr XXXVIII/227/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 czerwca 2013r.

 

w sprawie realizacji przez Gminę Ostróda partnerskiego projektu „Rozwijaj talenty, które posiadasz!” w Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie i  Gimnazjum  w  Samborowie.

 

      Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2013r., poz. 594)  i art. 28a ust. 1-3  ustawy z dnia  6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2009r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),  Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Gmina Ostróda potwierdza udział jako Partner w realizacji projektu „Rozwijaj talenty, które posiadasz!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2:  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ( nr projektu KSI: POKL.09.01.02-28-057/13).

 

      § 2. 1. Projekt będzie realizowany w Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie oraz Gimnazjum w Samborowie  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie jako Liderem.

 

      2. Szczegółowe zasady współdziałania przy realizacji Projektu określa umowa partnerska zawarta pomiędzy Partnerami.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 01.07.2013r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.07.2013, ostatnia aktualizacja: 02.07.2013, odsłon: 803


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722182
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości