Uchwała Nr XXXVIII/226/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27czerwca 2013 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/166/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla gminy Ostróda.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 01.07.2013r.
Osoba przekazująca: Roman Szewczyk

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.07.2013, ostatnia aktualizacja: 02.07.2013, odsłon: 757


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722274
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości