Uchwała Nr XXXVIII/222/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 czerwca 2013r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia gminy, jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012r. oraz opinią o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium - Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Udziela się Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski 

 

Data przekazania do publikacji: 01.07.2013r.
Osoba przekazująca: Danuta Kucharczuk

Sporządził/a: Danuta Kucharczuk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.07.2013, ostatnia aktualizacja: 02.07.2013, odsłon: 781


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236251
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości