Uchwała Nr XXXVIII/186/05

Rady Gminy  Ostróda

z dnia 19 grudnia 2005r.

 

w sprawie  wyrażenia  zgody na udzielenie  bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez  dotychczasowych użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju  zabudowę oraz  nieruchomości rolnych.

 

      Na podstawie art. 4 ust.3 pkt 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459),  oraz art. 68 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2004r. nr 261,poz. 2603 ze zm.: Dz. U. z 2004r. nr 281,poz.2782): Rada Gminy Ostróda uchwala co  następuje:

 

      § 1.1.  Wyraża się  zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości   przysługującego osobom fizycznym w odniesieniu do nieruchomości stanowiących  własność  Gminy Ostróda, zabudowanych na cele  mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

 

      2. W przypadku wielofunkcyjnego  wykorzystania  nieruchomości, bonifikaty udziela się proporcjonalnie do części wykorzystywanej na cele określone w ust. 1.

 

      § 2. Bonifikatę określoną  w § 1 ust. 1 ustala  się w wysokości   50 %  opłaty z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności.

 

      § 3. Warunkiem  udzielenia  bonifikaty jest jednorazowa   wpłata  pozostałej  kwoty.

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Ostróda.

 

      § 5. Traci moc  uchwała Nr XXXIX/323/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i  ustalenie stawki oprocentowania przy rozłożeniu ceny na raty.

 

      § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  czternastu dni od dnia  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

data publikacji: 10.01.2006, ostatnia aktualizacja: 10.01.2006, odsłon: 967


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16541229
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości