Uchwała Nr XXXVII/298/2021
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 września 2021 r.
 
w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1208 z późn. zm.),  Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1.1  Gmina Ostróda wyemituje 5.500 (słownie:  pięć tysięcy pięćset) sztuk obligacji o wartości  nominalnej po 1.000 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączna kwotę 5.500.000 zł (słownie: pięć  milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
3. Obligacje będą  obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą zabezpieczone.
 
§ 2. Celem emisji obligacji będzie sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.
 
§ 3. 1. Obligacje zostaną emitowane w następujących seriach:
1) Seria A21 o wartości 2.700.000 zł,
2) Seria B21 o wartości 2.800.000 zł.
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w roku 2021.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda.
 
§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) obligacje serii A21 zostaną wykupione w roku 2033,
2) obligacje serii B21 zostaną wykupione w roku 2034.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
§ 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem , że pierwszy okres odsetkowy  może trwać  maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przez rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
 
  § 6.1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Ostróda w latach 2022-2034.
2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych  Gminy Ostróda lub przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2033-2034.
 
§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
2)dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3) wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data przekazania do publikacji: 27.09.2021
Osoba przekazująca: Anna Płecha

Sporządził/a: Anna Płecha
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.09.2021, ostatnia aktualizacja: 27.09.2021, odsłon: 431


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16558821
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości