Uchwała Nr XXXVII/286/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2017 r.
 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
 
     Na podstawie § 137 ust. 2 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz., poz. 2417 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
 § 1. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 Załącznik do Uchwały
Nr XXXVII/286/2017
Rady Gminy Ostróda
 z dnia 21 grudnia 2017 r.
 
 
Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
 
Lp.
Tematyka
Termin
Sprawozdawcy
i uczestnicy
1.
Sprawozdanie z działalności komisji
za 2017 r.
styczeń
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2.
Kontrola funkcjonowania OSP na terenie gminy Ostróda.
luty
Referat GK
3.
Wyrywkowa kontrola prac remontowo budowlanych zlecanych do realizacji przez Urząd Gminy Ostróda w 2017.
marzec
Referat IRL
Referat GK
4.
1.Kontrola zimowego utrzymania dróg.
2. Kontrola kosztów poniesionych na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy.
kwiecień
Referat IRL
 Referat OSO
5.
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. i wystąpienie
z wnioskiem w sprawie absolutorium.
maj
Skarbnik Gminy
6.
Kontrola zawartych umów z firmami zewnętrznymi w roku 2017.
czerwiec
Referat IRL
Referat GK
 
7.
 
Kontrola szkół pod kątem przygotowania do roku szkolnego.
lipiec/sierpień
Referat OS
8.
1.Kontrola projektów realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
------------------------------------------------------
2. Kontrole zlecone przez Radę Gminy.
październik
Pracownik Promocji
--------------------
w zależności od zakresu
9.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
z dotychczasowej działalności w kadencji Rady Gminy
do ostatniej sesji
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 
 
 
 
 
 
 
Preliminarz wydatków związanych z przeprowadzeniem kontroli.
 
Planuje się 8 posiedzeń Komisji
w okresie od stycznia do listopada 2018 r.
 
     Przewodniczący i członkowie Komisji pobierają zryczałtowane diety miesięczne rekompensujące koszty i utracone dochody w związku z pracą w Radzie Gminy.
     Wysokość diet:
  1. Przewodniczący Komisji - 57 % półtorakrotności kwoty bazowej - 1.530,00zł
  2. Wiceprzewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy - 49 % półtorakrotności kwoty bazowej - 1.315,00zł
  3. Członkowie Komisji - 45% półtorakrotności kwoty bazowej 1.208,00zł
 
     Planowane są w ramach prac komisji, trzy wyjazdy w teren samochodem służbowym.
 
     Koszt ich wyniesie:
  3 x 80 km (planowana długość wyjazdu) x 0,8358 (koszt paliwa i amortyzacja 1 km) = ok. 200 złotych.
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 22.12.2017
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.12.2017, ostatnia aktualizacja: 22.12.2017, odsłon: 717


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214914
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości