Uchwała Nr XXXVII/285/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2017 r.
 
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 ) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Ustala się w 2018 roku stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie:
 
  1) w wysokości 0,50 zł do 1 m3 dostarczanej wody,
 
  2) w wysokości 0,74 zł do 1 m3 odebranych ścieków,
 
  3) w wysokości 1,15 zł do 1 kg tymczasowo składowanych i utylizowanych zwłok zwierzęcych dostarczanych z terenu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 28.12.2017
Osoba przekazująca: Bogdan Sitnik

Sporządził/a: Bogdan Sitnik
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.12.2017, ostatnia aktualizacja: 28.12.2017, odsłon: 730


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238657
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości