Uchwała Nr XXXVII/283/2017
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 grudnia 2017 r.
 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
 
 
     Na podstawie art. 263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określa ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
     § 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
  Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr XXXVII/283/2017
  Rady Gminy Ostróda
  z dnia 21 grudnia 2017 r.
 
 
Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 
 
Lp.
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Kwota
Termin realizacji
1
2
3
4
5
6
1
010
01010
Sieć wodno- kanalizacyjna
i deszczowa wraz z przebudową drogi gminnej w m. Durąg
37 500,00 zł
30.06.2018
2
900
90019
Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w m. Górka
18 183,29 zł
30.06.2018
3
900
90019
Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w m. Ruś Mała, Kajkowo, Samborowo oraz kol. Grabinek, Wirwajdy i Idzbark kol.
71 000,01 zł
30.06.2018
4
900
90019
Dokumentacja projektowa na rozbudowę kanalizacji sanitarnej
w m. Lubajny
28 200,00 zł
30.06.2018
 
 
 
Razem
154 883,30 zł
 
 
 
 
  Załącznik Nr 2
  do Uchwały Nr XXXVII/283/2017
  Rady Gminy Ostróda
  z dnia 21 grudnia 2017 r.
 
 
Plan finansowy wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2017.
 
Dz.
Rozdz.
Wyszczególnienie
Plan wydatków
Ogółem
z tego wydatki majątkowe
1
2
4
5
6
010
 
Rolnictwo i łowiectwo
37 500,00
37 500,00
 
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
37 500,00
37 500,00
900
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
117 383,30
117 383,30
 
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
117 383,30
117 383,30
 
 
Razem
154 883,30
154 883,30
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 03.01.2018
Osoba przekazująca: Monika Klimowska

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.01.2018, ostatnia aktualizacja: 03.01.2018, odsłon: 702


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214615
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości