UCHWAŁA Nr XXXVII/216/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 maja 2013r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy Wiejskiej Ostróda do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda”.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r, poz.182) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1 Gmina Wiejska Ostróda przystępuje do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ze środków Europejskiego Funduszu społecznego pn. „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda”.

 

      § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 10.05.2013r.

Osoba przekazująca: Marzena Marchlewska

Sporządził/a: Marzena Marchlewska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.05.2013, ostatnia aktualizacja: 10.05.2013, odsłon: 827


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11722440
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości