Uchwała Nr XXXVII/215/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 maja 2013 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 2011 r. Nr 45, poz. 236) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. W uchwale Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ostróda § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 10.05.2013r.

Osoba przekazująca: Karol Hładyszewski

Sporządził/a: Karol Hładyszewski
Umieścił/a: Beata Czerkas

 

data publikacji: 10.05.2013, ostatnia aktualizacja: 10.05.2013, odsłon: 958


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070966
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości