Uchwała Nr XXXVII/214/2013

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 maja 2013r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2013.

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala się co następuje:

 

 

      § 1. Ustala się, maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2013 na kwotę 20.800,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy osiemset złotych).

 

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Data przekazania do publikacji: 10.05.2013r.

Osoba przekazująca: Marta Podgórska

Sporządził/a: Marta Podgórska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.05.2013, ostatnia aktualizacja: 10.05.2013, odsłon: 988


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057618
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości